AKTUALNOŚCI

Reforma Rodo - najistotniejsze kroki, które musi podjąć każdy przedsiębiorca

1.02.2018r. odbyło się spotkanie firm zrzeszonych w Koszalińskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej pod hasłem RODO. Zagadnienie budzi ogromne zainteresowanie wśród przedsiębiorców o czym świadczy liczba uczestników, która zjawiła się na spotkaniu w Foyer Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) nakłada na przedsiębiorców szereg nowych obowiązków. Powinny one być zrealizowane najpóźniej do 25 maja 2018 roku. Przedsiębiorcom, którzy nie wdrożą w swoich firmach wymagań RODO grożą wysokie kary finansowe (do 20 mln EUR lub 4% całkowitego rocznego obrotu z poprzedniego roku).

Część merytoryczną spotkania poprowadzili specjaliści praktycy - przedstawiciele firm członkowskich Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej zajmujących się wdrożeniami RODO:

 • Pani Jolanta Kubiak reprezentująca Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o.,
 • Pan Przemysław Chojnowski reprezentujący firmę Koszalin - Spektrum szkolenia doradztwo coaching.

Przedstawili oni między innymi zagadnienia dotyczące:

 • zmian prawnych jakie wprowadza RODO,
 • nowych wymagań wobec przedsiębiorców (Administratorów Danych Osobowych),
 • powołania Inspektora Ochrony Danych,
 • kolejnych kroków niezbędnych do rozpoczęcia wdrożenia.

Spotkanie było szczególnie interesujące dla właścicieli i zarządów firm, którzy odpowiadają za prawidłowe wdrożenie postanowień reformy. Była to okazja do szybkiego zapoznania się z najistotniejszymi aspektami wdrożenia RODO, oraz rozmowy z praktykami w tej dziedzinie.

Składamy podziękowania Koszalińskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej za zaproszenie do wzięcia udziału w spotkaniu.

Konferencja Regionalna "Reforma ochrony danych osobowych (RODO/GDPR)"

ZETO Koszalin Sp. z o.o. wraz z Uniwersytetem Warszawskim Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego zaprasza na konferencję "Reforma ochrony danych osobowych (RODO/GDPR) – wyzwania dla organów państwa, sektora publicznego i przedsiębiorców", która odbędzie się 8 grudnia 2017 r.

Konferencja skierowana jest do osób zajmujących się szeroko rozumianym przetwarzaniem danych osobowych, które chcą poznać praktyczne konsekwencje wynikające z wprowadzenia RODO/GDPR oraz dowiedzieć się, jak skutecznie przygotować się do wdrożenia zmian wynikających z reformy.

Jeśli masz wątpliwości, czy dobrze rozumiesz nowe przepisy, nie zwlekaj – zarejestruj się już dziś!

Konferencja odbędzie się w w gmachu Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich 2. Udział w niej jest bezpłatny, jednak wymagana jest rejestracja. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje są dostępne na stronie wydarzenia:

http://akademia.icm.edu.pl/szkolenia/konferencja-regionalna-dla-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-reforma-ochrony-danych-osobowych-rodogdpr-wyzwania-dla-organow-panstwa-sektora-publicznego-przedsiebiorcow/ 

Na konferencji uczestnicy będą mogli zapoznać się z praktycznymi aspektami wdrożenia nowego rozporządzenia. Poruszane zagadnienia to m.in.:

 • Nowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych,
 • Podstawowe pojęcia RODO – czym jest profilowanie, anonimizacja, prawo do bycia zapomnianym. Jakie mamy prawa? Jakie mamy obowiązki?
 • Jak od strony praktycznej wdrożyć i operacyjnie zarządzać ochroną danych osobowych
 • Przygotowanie rekomendacji w zakresie implementacji w obszarze technicznym i organizacyjnym
 • Wdrożenie procesu wykrywania incydentów i zasady reagowania na nie, powdrożeniowy audyt bezpieczeństwa danych osobowych i zgodności z RODO

Jubileusz 50-lecia ZETO Koszalin

Działalność Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Koszalinie rozpoczęła się w roku 1967 gdy w Koszalinie ruszył ośrodek zamiejscowy ZETO Szczecin. Pierwszymi klientami ośrodka w Koszalinie były Zakłady Energetyczne i Koszalińskie Przedsiębiorstwo Budowlane. Co ciekawe pierwsze usługi realizowane były w Koszalinie jeszcze bez użycia własnego komputera – wyposażenie ośrodka stanowiły tabulatory, dziurkarki i sprawdzarki do kart perforowanych. W 1975 roku w ośrodku ZETO w Koszalinie ruszył pierwszy na Pomorzu Środkowym komputer do przetwarzania danych ODRA 1305, będący w tamtym czasie jednym z najnowocześniejszych systemów w Polsce.  Przełomową datą w historii ZETO Koszalin stanowi 1 lipca 1977, kiedy to ośrodek w Koszalinie stał się samodzielnym przedsiębiorstwem i terenem działania objął dwa ówczesne województwa: koszalińskie i słupskie. Lata 70 i 80 to okres intensywnego rozwoju firmy, w ośrodku obliczeniowym ZETO Koszalin przetwarzane były dane dla kilkudziesięciu klientów z sektora bankowego, ubezpieczeniowego, usługowo-przemysłowego a nawet rolnictwa. W wyniku zmian technologicznych, które miały miejsce w branży informatycznej na przełomie lat 80 i 90 XX wieku (wprowadzenie urządzeń mikroprocesorowych klasy IBM PC do powszechnego użytku) firma zmieniła swoją strategię, skupiając się od tego czasu na rozwoju własnych produktów softwareowych na potrzeby klientów głównie z sektora publicznego. W wyniku zakończonego w 1999 roku procesu prywatyzacji, począwszy od tego czasu firma działa jako Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. w Koszalinie. W maju 2003 roku ZETO Koszalin zostaje pierwszym w kraju Regionalnym Przedstawicielstwem Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej SIGILLUM Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. W listopadzie 2003 roku firma otrzymuje certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2001, a w roku 2006 wdrożyła jako jedna z pierwszych firm z branży IT w Polsce Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001 i PN-ISO/IEC 27001. ZETO Koszalin jest członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Koszalińskiej Izby Przemysłowo Handlowej.

Obecnie Firma zatrudnia około 70 pracowników, z czego 60 osób to wysokiej klasy specjaliści odpowiadający za realizację projektów realizowanych na rzecz klientów Firmy. Około 30 pracowników to osoby zaangażowane bezpośrednio w procesy związane z wytwarzaniem systemów informatycznych.

Szkolenie regionalne dla województwa zachodniopomorskiego: Podstawy przetwarzania danych osobowych

OPIS SZKOLENIA

Podczas szkolenia omawiane zostaną najważniejsze zmiany prawne i pojęcia, jakie wprowadza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w zakresie ochrony danych osobowych. Rozporządzenie zacznie obowiązywać 25 maja 2018 roku.

DLA KOGO

Szkolenie kierowane jest do pracowników instytucji zobowiązanych do stosowania przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, przede wszystkim do osób przetwarzających dane bezpośrednio w codziennej pracy.

CEL SZKOLENIA

Podstawowym celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do praktycznego stosowania rozporządzenia RODO w  organizacji. Szkolenie składa się z dwóch części – wykładu wprowadzającego z zagadnień prawnych oraz część praktycznej. Celem uzupełniającym kursu jest zapoznanie słuchaczy z:

 • pojęciami w zakresie ochrony danych osobowych,
 • zmianami prawnymi, jakie wprowadza RODO
 • wymaganiami, jakim po reformie podlegają podmioty przetwarzające dane osobowe

ZAKRES TEMATYCZNY

 • Umówienie źródeł prawa w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce i Europie.
 • Przedmiot i cele RODO
 • Podstawowe definicje i pojęcia zawarte w rozporządzeniu RODO
 • Zasady przetwarzania danych osobowych
 • Zmiany w obowiązku informacyjnym
 • Prawa osób fizycznych w zakresie ochrony danych
 • obowiązki dokumentacyjne, w szczególności rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,
 • obowiązek zgłaszania naruszeń,
 • zadania, obowiązki i odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego,
 • sankcje za naruszenia zasad ochrony danych.
 • Zmiany w zasadach funkcjonowania Inspektora Ochrony Danych (Data Protection Oficer)
 • Przetwarzanie Big Data
 • RODO w praktyce

METODY SZKOLENIA

Prezentacja, dyskusja oraz analiza studium przypadku.

PROWADZĄCY

Jolanta Kubiak: Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Od dwudziestu lat zajmuje się tematyką ochrony danych osobowych w biznesie i administracji. Pełni funkcję ABI w Zakładzie Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. w Koszalinie oraz w kilku szkołach i przedszkolach. Jest audytorem wewnętrznym Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2009 i Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2013. W związku z realizacją funkcji ABI dla klientów prowadzi wewnętrzne szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, jak również doradza klientom przy opracowywaniu procedur i regulaminów związanych z tą ochroną.

REJESTRACJA

Podana cena szkolenia jest kwotą netto.

Rejestracja na szkolenie odbywa się tylko poprzez formularz zgłoszeniowy. Rejestracja na szkolenie na stronie www.akademia.icm.edu.pl. Maksymalna liczba uczestników szkolenia to 16 osób. Najbliższe szkolenie odbędzie się 15.12.2017r.

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń i uiszczenie wpłaty. Płatność za szkolenie można dopełnić tylko przelewem na konto wskazane w mailu potwierdzającym rejestrację.

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na konto na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Zamawiający przesyłając zgłoszenie udziału w szkoleniu, akceptuje powyższe warunki.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania szkolenia i zaproponowanie innego terminu.

 

Reforma ochrony danych osobowych (RODO/GDPR) – wyzwania dla organów państwa i sektora publicznego

ZETO Koszalin Sp. z o.o. wraz z Uniwersytetem Warszawskim Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego zaprasza na konferencję "Reforma ochrony danych osobowych (RODO/GDPR) – wyzwania dla organów państwa, sektora publicznego i przedsiębiorców", która odbędzie się 22 września 2017 r.

Konferencja skierowana jest do osób zajmujących się szeroko rozumianym przetwarzaniem danych osobowych, które chcą poznać praktyczne konsekwencje wynikające z wprowadzenia RODO/GDPR oraz dowiedzieć się, jak skutecznie przygotować się do wdrożenia zmian wynikających z reformy.

Konferencja odbędzie się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66. Udział w niej jest bezpłatny, jednak wymagana jest rejestracja. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje są dostępne na stronie wydarzenia:

http://akademia.icm.edu.pl/szkolenia/konferencja-reforma-ochrony-danych-osobowych-rodogdpr-wyzwania-dla-organow-panstwa-sektora-publicznego-przedsiebiorcow/   

Nowy system informatyczny - Karta Polaka

System KARTA POLAKA jest systemem informatycznym przeznaczonym dla Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie wspomagającym realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka, w tym realizację wypłat świadczenia pieniężnego dla posiadacza Karty Polaka i jego najbliższej rodziny – współmałżonka i nieletnich dzieci.

Oprogramowanie będzie dostępne dla klientów w trzecim tygodniu czerwca.

ZETO Koszalin SP. z o.o. laureatem nagrody Laur MADE IN KOSZALIN 2016 w kategorii: "Biznes - IT"

2 grudnia 2016r. w CITY BOX w Koszalinie odbyło się II Forum MADE IN KOSZALIN. Ideą II Forum MADE IN KOSZALIN jest promowanie patriotyzmu lokalnego, designu oraz firm i wydarzeń, z których Koszalin jest dumny.

W drodze otwartych nominacji w październiku b.r. mieszkańcy Koszalina zgłaszali nominacje do nagród Laury MADE IN KOSZALIN 2016. Wpłynęło ich aż 155 w 3 kategoriach: biznes, kultura i design oraz styl życia i inspiracje. Decyzją Kapituły Forum MADE IN KOSZALIN wybrano finalistów oraz laureatów Laurów MADE IN KOSZALIN 2016.

Laureatem nagrody Laur MADE IN KOSZALIN 2016 w kategorii: "Biznes - IT" została nasza firma ZETO Sp. z o.o.

Jesteśmy dumni iż znaleźliśmy się w tak zacnym gronie. Kapitule Forum MADE IN KOSZALIN dziękujemy za przyznanie tak fantastycznej nagrody. Nie byłoby nas tu i teraz bez ludzi, którzy tworzą naszą firmę - dziękujemy Wam za ogromny wkład pracy.

ZETO Koszalin Sp. z o.o. partnerem Krajowego Kongresu Forów Sekretarzy

W dniach 2 – 3 czerwca 2016 odbędzie się w Warszawie Krajowy Kongres Forów Sekretarzy. Tematem przewodnim kongresu jest „Nowoczesna Administracja Samorządowa”.  ZETO Koszalin Sp. z o.o. jest jednym z partnerów tego wydarzenia. W ramach kongresu weźmiemy udział w panelu dyskusyjnym pod tytułem: „Czy EZD i ePUAP realizują cele stawiane przed e-administracją?” Szczegółowa informacja na temat Kongresu: http://kongressekretarzy.pl/program/.

ZETO Koszalin Sp. z o.o. partnerem serwisowym firmy Lenovo

ZETO Koszalin Sp. z o.o. uzyskało status partnera serwisowego firmy Lenovo. W ramach podpisanej umowy możemy realizować naprawy gwarancyjne sprzętu komputerowego tej firmy w zakresie modeli profesjonalnych z rodziny THINK w tym: urządzenia mobilne, komputery stacjonarne, akcesoria, stacje robocze, serwery.

Rodzina 500 PLUS

ZETO Koszalin Sp. z o.o. wdrożyło w około 120 ośrodkach pomocy społecznej aplikację Rodzina 500 PLUS  służącą do przyjmowania wniosków, ewidencjonowania ich oraz realizacji płatności w ramach rządowego programu Rodzina 500 Plus.  Wdrożenia każdorazowo wymagały integracji systemu Rodzina 500 PLUS z opracowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej systemem Empatia w celu umożliwienia wymiany dokumentów elektronicznych.

Ewidencja Lekarzy Weterynarii oraz Zakładów Weterynaryjnych

ZETO Koszalin Sp. z o.o. opracowało na zlecenie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej system informatyczny obsługujący wydawanie, aktualizację oraz unieważnianie paszportów dla zwierząt towarzyszących, oraz ewidencję Lekarzy Weterynarii oraz Zakładów Leczniczych dla Zwierząt. System utrzymywany jest na infrastrukturze Informatycznej ZETO Koszalin Sp. z o.o. i udostępniany około 20.000 użytkowników w modelu „chmury”.

IX Zachodniopomorski Konwent Informatyków i Administracji

W dniach 24-25 września 2015 odbył się IX ZACHODNIOPOMORSKI KONWENT INFORMATYKÓW I ADMINISTRACJI. Konwent to ważna inicjatywa dla kształtowania i budowania społeczeństwa informacyjnego zarówno w woj. zachodniopomorskim jak i całym kraju. Przy Konwencie współpracują różne instytucje i dzięki temu, podczas Konwentów, prezentowane są tematy dotyczące aktualnych problemów oraz zadań stojących przed administracją, a tym samym pogłębiają wiedzę uczestników w tym zakresie. Dyskusje panelowe i rozmowy są kolejnym cennym źródłem informacji.

Konwent skierowany jest do przedstawicieli administracji samorządowej i rządowej:

 • Wójtów, Burmistrzów, Starostów, Sekretarzy,
 • Dyrektorów IT, Naczelników, Kierowników, Inspektorów JST,
 • Informatyków, Geoinformatykow, Geodetów.

ZETO Koszalin Sp. z o.o. już od kilku lat jest partnerem merytorycznym tego wydarzenia. W tym roku wystąpiliśmy z prelekcją pt. EZD - zasady postępowania z dokumentami elektronicznymi w instytucji w kontekście współpracy z jednostkami podległymi.

ZETO Koszalin Sp. z o.o. partnerem handlowym firmy Lenovo

ZETO Koszalin Sp. z o.o. uzyskało status partnera handlowego firmy Lenovo na poziomie Business Premium. Ten unikalny status przyznawany jest wyłącznie firmom, które posiadają wysoko wykwalifikowancyh, certyfikowanych specjalistów w zakresie produktów marki Lenovo.

ZETO Koszalin Sp. z o.o. autoryzowanym partnerem firmy OKI

ZETO Koszalin Sp. z o.o. z dniem 16 kwietnia 2015 roku uzyskało status autoryzacji firmy OKI na poziomie - OKI Business Partner.