• Uczestnictwo mieszkańców

  w wydatkowaniu środków z budżetu

OfertaSystem Budżet Obywatelski jest kompleksowym, dedykowanym rozwiązaniem dla urzędów administracji publicznej, urzędów gminnych, miejskich, wspierającym proces zgłaszania i wyboru projektów  do budżetu obywatelskiego oraz ustalania i publikowania wyników głosowania.

Budżet Obywatelski to system informatyczny służący do sprawnego zarządzania procesem ustalenia inwestycji realizowanych w ramach tzw. budżetu obywatelskiego.

Budżet Obywatelski to forma współpracy i współuczestnictwa mieszkańców miasta/gminy w wydatkowaniu środków z budżetu miasta/gminy na potrzebne w oczach mieszkańców działania i inwestycje.

System Budżet Obywatelski działa za pośrednictwem przeglądarki internetowej i wspiera wszystkie etapy pracy nad budżetem obywatelski tj.:

 • zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów do budżetu,
 • weryfikacja projektów,
 • zatwierdzanie i przekazywanie projektów do głosowania dla mieszkańców,
 • głosowanie online poprzez stronę www,
 • odnotowywanie głosów złożonych w formie papierowej,
 • kontrola przebiegu głosowania,
 • ustalanie wyników głosowania,
 • statystyki i raporty z przebiegu prac,
 • prezentacja online na stronie www przebiegu pracy nad procesem ustalania inwestycji.

System oferowany jest w formie hostingu przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej Data Center ZETO Koszalin Sp. z o.o.

Formularz kontaktowy

   

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO).
1) Administratorem danych osobowych, który przetwarza Pani / Pana dane osobowe jest Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-708), ul. 4 Marca 38.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych administratora możliwy jest listownie na adres siedziby Spółki, elektronicznie na adres e-mail: iod@zeto.koszalin.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora.
4) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z mocy prawa oraz firmy, którym Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi strony www oraz w celu jej hostowania.
5) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu.
6) Posiada Pan / Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Ma Pan / Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.