Fundusze UE

ZETO Koszalin Sp. z o.o. od wielu lat ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zarówno w okresie przedakcesyjnym jak i po przystąpieniu Polski do Wspólnoty. Bardzo często składane przez nas wnioski otrzymywały pozytywną ocenę i kończyły się podpisaniem umowy o dofinansowanie projektów. Poniżej przedstawiono wybrane projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

RPZP.01.00.00 GOSPODARKA, INNOWACJE, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

Nasz projekt "Utworzenie bezpiecznego hybrydowego centrum produkcyjnego do świadczenia usług IT." uzyskał dofinansowanie w ramach Działania "RPZP.01.05.00 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 20 grudnia 2021 roku.

Całkowita wartość projektu: 1 341 685,40 zł

Wkład własny: 737 927,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 603 758,40 zł

Celem projektu jest podniesienie poziomu innowacyjności oraz wzrost konkurencyjności ZETO Koszalin.

Przedmiotem projektu jest zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w celu wdrożenia innowacyjnego systemu informatycznego powstałego w wyniku przeprowadzonych własnych prac B+R, a niezbędnego do wprowadzenia na rynek 6 innowacyjnych produktów/usług w skali świata w ramach realizacji projektu oraz innowacji procesowej w postaci nowoczesnego hybrydowego środowiska pracy.

W wyniku realizacji projektu nastąpi wykreowanie nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu IT, zwiększenie efektywności świadczonych usług, wzrost bezpieczeństwa środowiska pracy pracowników oraz przyszłych klientów wnioskodawcy. Nastąpi również zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań i tworzenie nowych produktów oraz technologii z wykorzystaniem najnowocześniejszych i najbardziej efektywnych rozwiązań oraz transferów technologii informatycznych. Ponadto nastąpi podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu dzięki wykorzystaniu potencjału regionalnych i inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego jak również dzięki stworzeniu hybrydowej infrastruktury produkcyjno rozwojowej do pracy w chmurze.

 1. Zakup platformy sprzętowej
 2. Budowa nadachowej instalacji modułów fotowoltaicznych
 3. Prace budowlane z przebudową pomieszczeń na drugim piętrze budynku biurowego 
 4. Prace budowlane z przebudową pomieszczeń na drugim piętrze budynku biurowego - drugie postępowanie 
 5. Dostawa mebli w pokojach pracowniczych, sali konferencyjnej oraz pomieszczeniu socjalnym lub wykonanie ich zgodnie ze specyfikacją 
 6. Dostawa mebli w pokojach pracowniczych, sali konferencyjnej oraz pomieszczeniu socjalnym lub wykonanie ich zgodnie ze specyfikacją  - drugie postępowanie 

3.4 DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ w 2014-2020

Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. 4 Marca 38, uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, finansowanym w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego celem jest pomoc średnim przedsiębiorstwom w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.  

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - nabór wrzesień 2010

Projekt "Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firmy ZETO Koszalin Sp. z o.o. poprzez udoskonalenie świadczonych usług IT" uzyskał dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.2. "Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 12 listopada 2012 roku.

Celem projektu jest udoskonalenie świadczonych usług IT przez ZETO Koszalin Sp. z o.o.   W szczególności dotyczy to zwiększenia nadzoru i kontroli nad zgłoszeniami serwisowymi (usuniecie awarii sprzętu u klientów ZETO Koszalin Sp. z o.o.).

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - nabór wrzesień 2008

Projekt "Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firmy poprzez rozwój systemu informatycznego - Elektronicznej Platformy Obsługi Obywatela eUrząd i świadczenie usług outsourcingowych" uzyskał dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.2. "Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 ? 2013. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 7 kwietnia 2009 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 209 840 zł, w tym wartość wydatków kwalifikowanych projektu 172 000 zł.

Przewidywana wysokość dofinansowania wyniesie 86 000 zł, w tym:

 • dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego w kwocie nieprzekraczajacej 73 000 zł i stanowiącej nie więcej niż 85% kwoty dofinansowania Projektu,
 • współfinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie nieprzekraczajacej 12 900 zł i stanowiącej nie więcej niż 15% kwoty dofinansowania Projektu.

Projekt został bardzo dobrze oceniony przez Komisję Oceniającą Projekty, co świadczy o wysokiej innowacyjności projektu. Elektroniczna Platforma Obsługi Obywatela eUrząd jest systemem informatycznym, który realizuje kompleksową obsługę interesanta w urzędach administracji publicznej z wykorzystaniem dokumentów elektronicznych oraz Internetu jako kanału komunikacji i wymiany danych, spełniając wszystkie obowiązujące wymagania prawne. eUrząd oznacza rozwiązanie organizacyjno-technologiczne, umocowane prawnie, umożliwiające urzędom świadczenie usług publicznych za pomocą Internetu. Niezwykle istotną cechą proponowanego rozwiązania jest fakt, że Elektroniczna Platforma Obsługi Obywatela eUrząd:

 • realizuje funkcję internetowej (elektronicznej) skrzynki podawczej i generuje Urzędowe Poświadczenie Odbioru;
 • implementuje podpis elektroniczny w korespondencji urzędowej;
 • umożliwia dostarczenie interesantom odpowiedzi w wersji elektronicznej;
 • umożliwia interesantom bezpieczny wgląd przez Internet w stan swoich spraw w Urzędzie

Wdrożenie w instytucji oferowanego przez ZETO Koszalin Sp. z o.o. systemu informatycznego jakim jest Elektroniczna Platforma Obsługi Obywatela eUrząd przyczyniło się m.in. do:

 • skrócenia czasu potrzebnego na obsługę Interesanta przez urząd;
 • zmniejszenia ilości wizyt interesanta w urzędzie;
 • zadowolenia interesanta.

Usługa jest przeznaczona dla jednostek administracji publicznej, głównie urzędów miast, gmin i starostw oraz niektórych jednostek im podległych.

PHARE 2003

Projekt "Uruchomienie świadczenia nowych usług w ZETO Koszalin Sp. z o.o." uzyskał dofinansowanie w ramach Programu PHARE 2003 ROZWÓJ I MODERNIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW W OPARCIU O NOWE TECHNOLOGIE.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 29 listopada 2005 roku. Całkowite koszty kwalifikowane Działania wynosiły 12 376 EUR. Kwota wnioskowanego od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wsparcia wynosiła 6 188 EUR. Inwestycja polegająca na zakupie dwóch wydajnych, dedykowanych serwerów umożliwiła stworzenie i wprowadzenie na rynek nowoczesnego oprogramowania dla urzędów administracji publicznej. Serwery pełniące rolę eUrzędu w połączeniu z systemem BIP i BIP-Kancelaria, umożliwiają załatwianie podstawowych formalności urzędowych drogą elektroniczną np: składanie wniosków drogą elektroniczną.

"Niniejszy dokument powstał dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść dokumentu odpowiada ZETO Koszalin Sp. z o.o., poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej."