Podstawy przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO

OPIS SZKOLENIA

Podczas szkolenia omawiane zostaną najważniejsze zmiany prawne i pojęcia, jakie wprowadza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w zakresie ochrony danych osobowych. Rozporządzenie zacznie obowiązywać 25 maja 2018 roku.

DLA KOGO

Szkolenie kierowane jest do pracowników instytucji zobowiązanych do stosowania przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, przede wszystkim do osób przetwarzających dane bezpośrednio w codziennej pracy.

CEL SZKOLENIA

Podstawowym celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do praktycznego stosowania rozporządzenia RODO w  organizacji. Szkolenie składa się z dwóch części – wykładu wprowadzającego z zagadnień prawnych oraz część praktycznej. Celem uzupełniającym kursu jest zapoznanie słuchaczy z:

 • pojęciami w zakresie ochrony danych osobowych,
 • zmianami prawnymi, jakie wprowadza RODO
 • wymaganiami, jakim po reformie podlegają podmioty przetwarzające dane osobowe

ZAKRES TEMATYCZNY

 • Umówienie źródeł prawa w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce i Europie.
 • Przedmiot i cele RODO
 • Podstawowe definicje i pojęcia zawarte w rozporządzeniu RODO
 • Zasady przetwarzania danych osobowych
 • Zmiany w obowiązku informacyjnym
 • Prawa osób fizycznych w zakresie ochrony danych
 • obowiązki dokumentacyjne, w szczególności rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,
 • obowiązek zgłaszania naruszeń,
 • zadania, obowiązki i odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego,
 • sankcje za naruszenia zasad ochrony danych.
 • Zmiany w zasadach funkcjonowania Inspektora Ochrony Danych (Data Protection Oficer)
 • Przetwarzanie Big Data
 • RODO w praktyce

METODY SZKOLENIA

Prezentacja, dyskusja oraz analiza studium przypadku.

PROWADZĄCY

Jolanta Kubiak: Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Od dwudziestu lat zajmuje się tematyką ochrony danych osobowych w biznesie i administracji. Pełni funkcję ABI w Zakładzie Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. w Koszalinie oraz w kilku szkołach i przedszkolach. Jest audytorem wewnętrznym Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2009 i Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2013. W związku z realizacją funkcji ABI dla klientów prowadzi wewnętrzne szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, jak również doradza klientom przy opracowywaniu procedur i regulaminów związanych z tą ochroną.

REJESTRACJA

Podana cena szkolenia jest kwotą netto.

Rejestracja na szkolenie odbywa się tylko poprzez formularz zgłoszeniowy. Rejestracja na szkolenie na stronie www.akademia.icm.edu.pl. Maksymalna liczba uczestników szkolenia to 16 osób. Najbliższe szkolenie odbędzie się 15.12.2017r.

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń i uiszczenie wpłaty. Płatność za szkolenie można dopełnić tylko przelewem na konto wskazane w mailu potwierdzającym rejestrację.

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na konto na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Zamawiający przesyłając zgłoszenie udziału w szkoleniu, akceptuje powyższe warunki.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania szkolenia i zaproponowanie innego terminu.