• Zaczynamy od dokumentu

  Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami

modułyPodstawowy trzon aplikacji eKancelaria. Umożliwia pracę z dokumentem papierowym jaki dokumentem elektronicznym np. ePUAP, email.

EZD

Umożliwia pracę w trybie EZD dla wszystkich dokumentów przychodzących, wychodzących, wewnętrznych lub też ich wybranej części.

Pozwalają na ewidencję szczególnych dokumentów i zdarzeń w rejestrach elektronicznych w miejsce rejestrów papierowych.

Generowanie raportów, wykazów, zestawień dotyczących korespondencji, spraw, wysyłek pocztowych (koperty, zwrotki, PKN), wysyłek ePUAP.

Umożliwia przekazywanie zarejestrowanych w systemie eKancelaria przesyłek pocztowych, w ramach usług świadczonych przez Pocztę Polską, do systemu Elektroniczny Nadawca Poczty Polskiej.

Umożliwia ewidencjonowanie, udostępnianie oraz przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego, a także brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.

Umożliwia wygodną komunikację pomiędzy użytkownikami systemu eKancelaria oraz wymianę plików.

Umożliwia tworzenie, modyfikację oraz przekazywanie pracownikom do realizacji zadań i poleceń.

Umożliwia obsługę Rad Gmin, Miast oraz Powiatów w zakresie ewidencji radnych, ewidencji organów dotyczących Rady, obsługi posiedzeń oraz obsługi rejestrów Rady.

Umożliwia usprawnienie oceniania pracowników samorządowych zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 nr 223 poz. 1458).

Ewidencja sprzętu dla centrów zarządzania kryzysowego ułatwia organizację pracy jednostek podległych takich jak np. Ochotnicze Straże Pożarne.

Wspomaga kontrolę przez pracowników merytorycznych wydatków na zakupy realizowane w różnych trybach.

Umożliwia przyśpieszenie procesu wnioskowania o wyjazd służbowy, akceptacji oraz wydawania blankietów delegacji.

Umożliwia ewidencjonowanie oraz rozliczanie czasu pracy pracowników. Pracownicy odnotowują swoje wszystkie przyjścia i wyjścia z pracy, albo za pomocą karty, albo wpisując swój numer pracownika.

Umożliwia automatyzację procesów, w całości lub w części, podczas których dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika do następnego, według odpowiednich procedur.

Umożliwia przygotowanie i prowadzenie oraz dokumentowanie windykacji należności oraz eksmisji z tytułu zajmowanego lokalu.

Funkcjonalności poza korespondencyjne ułatwiające bieżącą pracę w instytucji np. ewidencja zastępstw, terminarze, książki telefoniczne, rezerwacja zasobów. 

Administracja i ustawienia systemu pozwalają m.in. na bieżące zarządzanie systemem, zmianę ustawień i parametrów pracy systemu, zmianę uprawnień jak i kontrolę logowań.

Opis systemu

System zarządzania dokumentem eKancelaria jest kompleksowym systemem, dedykowanym dla:

 • urzędów administracji publicznej,
 • urzędów gminnych, miejskich,
 • starostw powiatowych
 • jednostek im podległych takich jak:
  • miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej,
  • powiatowe i wojewódzkie urzędu pracy,
  • zarządy budynków mieszkalnych, zarządy dróg miejskich, agencje,
  • firmy komercyjne i inne,

pozwalającym usprawnić proces obsługi kancelaryjnej w urzędzie poprzez wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów.

Intencją powstania systemu było objęcie całości zagadnień związanych z zarządzaniem dokumentem w instytucji od przyjęcia pisma poprzez jego rejestrację, dekretację, stworzenie sprawy, udzielenie odpowiedzi oraz przekazanie dokumentu do archiwum.

Cechą wyróżniającą system eKancelaria jest jego kompleksowość i powiązanie z innymi systemami używanymi w urzędzie. System eKancelaria może współpracować z platformą ePUAP realizującą kompleksową obsługę interesanta drogą elektroniczną, jest zintegrowany z systemem BIP oferowanym przez ZETO Koszalin Sp. z o.o. zapewniając automatyczny proces upublicznienia informacji (zgodna z ustawą o odstępie do informacji publicznej), eDoręczeniami (ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych). Możliwa jest również integracja systemu eKancelaria z systemem zarządzania GMINA, systemami dziedzinowymi dla Ośrodków Pomocy Społecznej i Centr ów Usług Społecznych oraz innymi systemami zewnętrznymi.

System eKancelaria jest zintegrowany z Elektronicznym Nadawcą Poczty Polskiej tzw. eNadawcą. Dzięki temu połączeniu został usprawniony i zautomatyzowany proces nadawania przesyłek pocztowych. Integracja z eNadawcą umożliwia rejestrację przesyłek, generowanie dokumentów nadawczych w formie elektronicznej oraz automatyczne przekazywanie pliku z przesyłkami bezpośrednio do wybranej placówki pocztowej.

Zastosowana technologia zapewnia niższe koszty zakupu. Dzięki zastosowaniu technologii internetowej brak jest konieczności instalowania systemu po stronie użytkownika (logika działania aplikacji znajduje się w jednym miejscu po stronie serwera) dzięki czemu znacząco niższe są koszty wdrożenia i utrzymania systemu. Dostęp do systemu możliwy jest z dowolnego miejsca - wystarczy połączenie z Internetem.

Zgodność ze stanem prawnym:

 • Ustawa z dnia 17.02.2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z dnia 20.04.2005r., Nr 64 poz. 565 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z dnia 09.09.2002r. z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa z dnia 18.10.2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z dnia 15.11.2001r. z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z dnia 29.10 1997r. z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67),
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.09.2005r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. 2005 nr 200 poz.1651 z dnia 13.10.2005r.),
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11.10.2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2005 nr 212 poz. 1766 z dnia 28.10.2005r.),
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.09.2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych,
 • Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 1983r. nr 38 poz. 173 z późniejszymi zmianami),
 • Kodeks postępowania administracyjnego.

Funkcjonalność systemu:

 • zapewnia zgodność z instrukcją kancelaryjną,
 • zabezpiecza dane osobowe poprzez mechanizmy autoryzacji użytkownika,
 • pozwala na usprawnienie procesu obsługi kancelaryjnej, sprawną i terminową realizację spraw oraz kontrolę załatwiania spraw,
 • umożliwia wprowadzanie i udostępniania informacji o korespondencji wpływającej i wysyłanej z instytucji, korespondencji wewnętrznej instytucji oraz sprawach związanych z korespondencją co umożliwia zastąpienie rejestrów papierowych rejestrami elektronicznymi,
 • upraszcza proces rejestracji pism, umożliwia prowadzenie rejestrów korespondencji i spraw zgodnie z RWA,
 • zapewnia możliwość dołączania dokumentów w postaci plików i skanów,
 • umożliwia odnajdywanie, monitorowanie pism i akt spraw poprzez możliwość wyszukiwania według określonego kryterium,
 • umożliwia kontrolę terminowości załatwiania pism i spraw,
 • zapewnia automatyczne rozliczanie znaczków i kosztów przesyłek,
 • sprawdzenie wystawcy faktury - czy jest czynnym podatnikiem VAT,
 • sprawdzenie czy rachunek kontrahenta jest na białej liście VAT,
 • umożliwia tworzenie wykazów i raportów, które między innymi ułatwiają ocenę obciążenia pracą poszczególnych wydziałów i pracowników w wydziale,
 • zapewnia automatyczne rejestrowanie informacji o operacjach wykonywanych na piśmie,
 • zapewnia integrację z Biuletynem Informacji Publicznej, ePUAPem oraz GMINĄ oraz systemami dziedzinowym dla Ośrodków Pomocy Społecznej / Centrów Usług Społecznych,
 • system obsługuje wbudowane rejestry m.in. rejestry faktur, umów, zleceń, zarządzeń...
 • system ma budowę modułową pozwalającą w bardzo łatwy sposób uruchomić dodatkową funkcjonalność m.in. ewidencję nieobecności, ewidencję czasu pracy, obsługę biura rady, ocenę pracowników samorządowych, komunikator...

System jest wykonany w wersji przeglądarkowej, z wykorzystaniem technologii:

 • baza danych: PostgreSQL,
 • język programowania: Java,
 • serwer aplikacji: WildFly.

Formularz kontaktowy

   

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO).
1) Administratorem danych osobowych, który przetwarza Pani / Pana dane osobowe jest Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-708), ul. 4 Marca 38.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych administratora możliwy jest listownie na adres siedziby Spółki, elektronicznie na adres e-mail: iod@zeto.koszalin.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora.
4) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z mocy prawa oraz firmy, którym Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi strony www oraz w celu jej hostowania.
5) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu.
6) Posiada Pan / Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Ma Pan / Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.