• Udostępnianie informacji publicznej

    w postaci elektronicznej

opis aplikacjiOferujemy świadczenie usług w zakresie powszechnego udostępnienia informacji publicznej za pośrednictwem Internetu w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, określanych jako podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami).

Oferowany przez nas system informatyczny o nazwie BIPmax realizuje następujące funkcje:

  • prowadzi bazę danych dokumentów i informacji publicznej publikowanych w BIPmax zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. Nr 112 z 2001 r poz. 1198 z późniejszymi zmianami),
  • publikuje w Internecie odpowiednio sformatowane strony WWW na których interesanci mogą zapoznać się z informacjami zapisanymi w bazie,
  • umożliwia administratorowi BIPmax w urzędzie (lub innym podmiocie objętym ustawą) modyfikowanie istniejących oraz wprowadzanie nowych informacji publicznych.

ZETO Koszalin Sp. z o.o. zapewnia wszelkie działania administracyjne i serwisowe związane z prowadzeniem serwisu BIPmax. Odpowiedzialnością Klienta jest, w miarę potrzeb, aktualizowanie informacji i wprowadzanie nowych informacji do systemu. Wprowadzanie danych odbywa się poprzez specjalnie zaprojektowany interfejs, pozwalający osobom nie będącym informatykami wprowadzać informacje na stronę internetową BIPmax. Od osób zajmujących się wprowadzaniem danych do BIPmax wymaga się znajomości obsługi komputera PC, umiejętności pracy z edytorem tekstu (np. Microsoft Word) oraz umiejętności poruszania się po Internecie za pomocą przeglądarki internetowej, a więc podstawowego obycia z typowym środowiskiem pracy na komputerze.

System BIPmax pozwala na swobodną rozbudowę katalogów informacji i wprowadzanie dokumentów. Fakt posiadania rozbudowanych funkcji administracyjnych ma tę zaletę, że można szybko stworzyć nowe podstrony np. do publikowania informacji o zamówieniach publicznych. W podobnie łatwy sposób można tworzyć w BIP-ie nowe podstrony na temat wyborów, referendum, Unii Europejskiej i innych tematów, których nie sposób z góry przewidzieć i zaprogramować "na sztywno" w systemie.

Platforma BIPmax jest w pełni zintegrowana z wdrażanymi przez ZETO Koszalin Sp. z o.o. systemem obiegu dokumentów. Pozwala to na automatyzację publikowania wymaganej przez ustawę o dostępie do informacji publicznej, informacji o stanie i kolejności załatwianych spraw.

Wzorcowe strony BIPmax można obejrzeć pod następującymi adresami:

Łącznie z platformy BIPmax korzysta:

  • około 250 urzędów miast, gmin i powiatów,
  • ponad 80 Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy,
  • ponad 400 innych podmiotów objętych w/w ustawą, w tym jednostki administracji państwowej.

Formularz kontaktowy

   

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO).
1) Administratorem danych osobowych, który przetwarza Pani / Pana dane osobowe jest Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-708), ul. 4 Marca 38.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych administratora możliwy jest listownie na adres siedziby Spółki, elektronicznie na adres e-mail: iod@zeto.koszalin.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora.
4) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z mocy prawa oraz firmy, którym Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi strony www oraz w celu jej hostowania.
5) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu.
6) Posiada Pan / Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Ma Pan / Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.