• Ochrona Danych Osobowych

Kompleksowe wdrożenie wymagań RODO

ZETO Koszalin Sp z o.o. świadczy kompleksową usługę wdrożenia wymagań RODO u klienta. Posiadamy dedykowany zespół pracowników i współpracowników, praktyków z zakresu ochrony danych osobowych w szczególności: certyfikowanych audytorów wiodących systemu ISO 27001:2013 oraz specjalistów technicznych z zakresu bezpieczeństwa IT.

W zakres oferowanych usług wchodzą:

  1. Wstępny audyt ochrony danych osobowych (analiza dokumentacji Klienta w zakresie danych osobowych, identyfikacja procesów w których przetwarzane są dane osobowe, weryfikacja spełniania wymagań formalno-prawnych określonych w RODO, weryfikacja zgodności systemów informatycznych z wymaganiami RODO,
  2. Audytu bezpieczeństwa informacji zgodnie z wymaganiami normy ISO 27001:2017 w tym na życzenie Klienta przeprowadzenie testów penetracyjnych w obszarze infrastruktury sieciowej i zabezpieczenia serwerów,
  3. Analiza ryzyka w związku z przetwarzaniem przez Klienta danych osobowych w oparciu o metodykę zgodną z normą ISO 27005.

Usługa wstępnego audytu ochrony danych osobowych kończy się sporządzeniem raportu z audytu. Jego częścią będą zalecenia poaudytowe, wraz z propozycją użycia konkretnych rozwiązań organizacyjno-technicznych.

Ponadto, nasz zespół przygotuje dla Państwa aktualizację dokumentacji systemu ochrony danych osobowych, w tym opracuje:

  1. rejestr czynności przetwarzania,
  2. procedury związane ze zbieraniem informacji o naruszeniach ochrony danych osobowych i zgłaszania ich organowi nadzorczemu,
  3. ogólny zakres obowiązków dla Inspektora Ochrony Danych,
  4. procedury obsługi zapytań kierowanych do Inspektora Ochrony Danych,
  5. na życzenie - plany zapewnienia ciągłości działania na wypadek wystąpienia zakłóceń w realizacji kluczowych procesów w których są przetwarzane dane osobowe

Oferujemy również Państwu możliwość zrealizowania audytu powdrożeniowego, w ramach którego zostanie zweryfikowane wykonanie zaleceń poaudytowych określonych w raporcie z audytu wstępnego lub audytu realizowanego przez inny podmiot.

Ważnym elementem przygotowania organizacji do RODO są szkolenia – prawidłowe wdrożenie RODO nie jest możliwe bez przeprowadzenia szkoleń dla pracowników. W ramach naszej oferty znajdziecie Państwo również propozycję szkoleń w zakresie RODO dla pracowników i kadry zarządzającej.

Aby uzyskać więcej informacji lub otrzymać ofertę prosimy skorzystać z formularza kontaktowego.

Formularz kontaktowy

   

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO).
1) Administratorem danych osobowych, który przetwarza Pani / Pana dane osobowe jest Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-708), ul. 4 Marca 38.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych administratora możliwy jest listownie na adres siedziby Spółki, elektronicznie na adres e-mail: iod@zeto.koszalin.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora.
4) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z mocy prawa oraz firmy, którym Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi strony www oraz w celu jej hostowania.
5) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu.
6) Posiada Pan / Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Ma Pan / Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.