Praca

Formularz kontaktowy

   KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej (ZETO) Sp. z o.o. ul. 4 Marca 38, 75-708 Koszalin kontakt mailowy: zeto@zeto.koszalin.pl
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email iod@zeto.koszalin.pl lub pod adresem administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Dane wskazane w przepisach prawa pracy (art. 22 Kodeksu Pracy , §3 ust. 1 rozporządzenia MRPiPS z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe także w kolejnych naborach, jeżeli Pani/Pan wyrażą na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4) Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez firmy, którym Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi strony www oraz w celu jej hostowania.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia obecnej rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji dane wykorzystywane będą przez okres wskazany w oświadczeniu zgody.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7) Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
9) Podanie danych osobowych w zakresie imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
10) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych
11) Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.