• Najważniejszy jest człowiek

    Pakiet aplikacji wspierający pracę jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Pomoc społecznaSystem OPIEKA jest system informatycznym opracowanym dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej, wspomagającym realizację ich zadań ustawowych z zakresu pomocy społecznej.

System RODZINY ZASTĘPCZE jest system informatycznym, przeznaczonym dla Powiatowych i Miejskich Centrów Pomocy Rodzinie, wspomagającym realizację ich zadań ustawowych z zakresu pomocy społecznej.

System WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA jest systemem informatycznym, przeznaczonym dla Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.

System FUNDUSZ ALIMENTACYJNY jest system informatycznym, wspomagającym realizację zadań ustawowych w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

System ŚWIADCZENIA RODZINNE jest system informatycznym, wspomagającym realizację zadań ustawowych w zakresie świadczeń rodzinnych.

System RODZINA 500+ jest system informatycznym, wspomagającym realizację zadań ustawowych w zakresie świadczenia wychowawczego.

System APLIKACJA CENTRALNA jest systemem informatycznym, przeznaczonym dla jednostek pomocy społecznej, wspomagającym pracowników w uzyskiwaniu informacji o klientach.

System DODATKI MIESZKANIOWE przeznaczony jest do obsługi wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, wspomagający realizację zadań określonych Ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych.

System DODATKI ENERGETYCZNE przeznaczony jest do obsługi wniosków o przyznanie dodatku energetycznego wspomagający realizację zadań określonych w Ustawie z dnia 26 lipca 2013 r.

System STYPENDIA jest system informatycznym, przeznaczonym do obsługi wniosków o pomoc dla uczniów (stypendia), wspomagającym realizację zadań określonych ustawą z dnia 16 grudnia 2004 r.

System KARTA POLAKA jest systemem informatycznym przeznaczonym dla Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie wspomagającym realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.

System "DOBRY START" jest systemem informatycznym, wspomagającym realizację zadań ustawowych w zakresie realizacji rządowego programu „Dobry start”.

Większość z naszych systemów dedykowanych dla ośrodków pomocy społecznej jest zintegrowana z systemem obiegu dokumentów eKancelaria naszego autorstwa. Integracja pozwala usprawnić proces obsługi kancelaryjnej w urzędzie poprzez wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów. Elektroniczny przepływ dokumentów pozwala skrócenie czasu wprowadzania wniosków do systemów dziedzinowych, sprawne zarządzanie dokumentem, utrzymanie porządku zarówno w bieżących dokumentach jak i archiwach.

System kancelaryjny w pewnym stopniu zapewnia ochronę przed wyłudzeniami i fałszerstwami danych. 

Formularz kontaktowy

   

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO).
1) Administratorem danych osobowych, który przetwarza Pani / Pana dane osobowe jest Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-708), ul. 4 Marca 38.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych administratora możliwy jest listownie na adres siedziby Spółki, elektronicznie na adres e-mail: iod@zeto.koszalin.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora.
4) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z mocy prawa oraz firmy, którym Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi strony www oraz w celu jej hostowania.
5) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu.
6) Posiada Pan / Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Ma Pan / Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.