• Czas porozmawiać o zarządzaniu

  System stanowi pakiet aplikacji wspomagających zarządzanie Starostwem Powiatowym

aplikacjeAplikacja FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ zapewnia prowadzenie oddzielnej ewidencji księgowej dla Organu, jednostki i funduszy oraz umożliwia obsługę wydziału finansowego ...

Aplikacja BUDŻET Powiatu zapewnia: możliwość prowadzenia budżetu w podziale na jednostki organizacyjne, dysponenta budżetu, zadania własne, zlecone, powierzone, zadania rzeczowe...

MONITOROWANIE BUDŻETU zapewnia możliwość monitorowania realizacji planu budżetowego przez kierownictwo podległych jednostek organizacyjnych oraz wydziały urzędu z dowolnego miejsca.

Aplikacja OPŁATY SKARBU PAŃSTWA pozwala na prowadzenie ewidencji opłat Skarbu Państwa w rozbiciu na raty o określonych terminach płatności, ewidencję nadpłat i zaległości z lat ubiegłych...

Aplikacja Fakturowanie daje możliwość wystawiania faktur VAT za dowolne towary i usługi. Obsługuje podatników będących w ewidencji modułu OPŁATY SKARBU PAŃSTWA  oraz kontrahentów z zewnątrz.

Aplikacja KASA jest specjalizowanym modułem obsługi kasy urzędu. Pozwala na przyjmowanie wpłat oraz dokonywanie wypłat z kasy urzędu.

Aplikacja MAJĄTEK TRWAŁY zapewnia kompleksową obsługę ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Aplikacja KADRY umożliwia prowadzenie pełnej ewidencji pracowników obejmującej dane osobowe, dane adresowe, wykształcenie, dane o zatrudnieniu, dane z angażu, ewidencja czasu pracy...

Aplikacja PŁACE pozwala na prowadzenie aktualizacji danych płacowych pracowników (przeszeregowania), przeglądanie informacji o pracowniku w zakresie danych osobowych czy z angażu.

Aplikacja ADMINISTRATOR pozwala na zabezpieczenie systemu przed niepowołanym dostępem i możliwość jego parametryzacji.

System POWIAT stanowi pakiet aplikacji wspomagających zarządzanie Starostwem Powiatowym i podległymi jednostkami organizacyjnym, we wszystkich podstawowych dziedzinach działalności.

Do realizacji powyższego celu proponujemy pracę Starostwa Powiatowego i podległych jednostek organizacyjnych na jednym serwerze umieszczonym siedzibie Starostwa Powiatowego w oparciu o system POWIAT i zaimplementowanie rozwiązania zdalnych pulpitów dla systemu Windows serwer. Jednostki organizacyjne poprzez  kanał VPN (szyfrowane łącze) loguje się ze swojej stacji roboczej na serwer Starostwa i poprzez spersonalizowany pulpit ma dostęp do wcześniej zdefiniowanych aplikacji zainstalowanych na serwerze. 

Takie rozwiązanie   zapewni  obsługę finansową  dla każdej jednostki oddzielnie ale pozwoli również zbierać dane budżetowe i finansowe na  poziomie całego powiatu oraz upraszcza proces centralizacji podatku VAT. W rozwiązaniu tym zachowana jest zasada automatyczne przekazywanie danych pomiędzy poszczególnymi aplikacjami, zgodnie z którą,  że dane wprowadzane do systemu są jeden raz, natomiast automatyczne dekrety z poszczególnych aplikacji zasilają inne aplikacje, wymagające tych danych.

Praca w oparciu o wspólny serwer pozwala na zautomatyzowanie procesu centralizacji podatku VAT w Powiecie. Utworzone  przez jednostki organizacyjne pliki JPK_V7M, zostają scalone na poziomie powiatu i przygotowany zostaje  zbiorczy  plik JPK_V7M, który  przez  system obiegu dokumentów eKancelaria zostaje automatycznie wysłany   na platformę  Ministerstwa Finansów. W systemie POWIAT dla poszczególnych jednostek organizacyjnych tworzone są również  pliki JPK_KR, JPK_WB i JPK_FA.

System  POWIAT zapewniona integrację z PLATFORMĄ ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA PEF w zakresie odbierania i wysyłania elektronicznych faktur. Powyższy  proces realizowany jest z wykorzystaniem systemu obiegu dokumentów eKancelaria.

W zakresie danych finansowych tworzenie i utrzymywanie bazy dla Powiatu odbywa się poprzez aplikację finansowo-księgową F-K. Aplikacja finansowo - księgowa realizuje następujące zadania:

 • zbieranie danych księgowych,
 • zarządzanie wartością i zmianami w środkach, zobowiązaniach, należnościach,
 • informowanie o bieżącej sytuacji finansowej,
 • bieżące śledzenie wykonania wydatków w stosunku do planu budżetowego,
 • monitorowanie przepływów pieniężnych,
 • przygotowanie sprawozdań i rozliczeń,
 • rozliczenie podatku VAT i obsługę plików JPK.

Rozpoczęcie wdrożenia aplikacji F-K w Starostwie Powiatowym pozwoli na opracowanie ramowego planu kont dla potrzeb Powiatu z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej, kodów jednostek organizacyjnych oraz zadań szczególnych dla Powiatu.

Każda jednostka organizacyjna Powiatu (w tym Starostwo Powiatowe) otrzyma ramowy plan kont oraz przydzielony kod jednostki organizacyjnej. W jednostce organizacyjnej ramowy plan kont zostanie uszczegółowiony o analitykę zgodną z potrzebami tej jednostki, a następnie wprowadzony bilans otwarcia.

Bieżąca eksploatacja aplikacji F-K we wszystkich jednostkach Powiatu umożliwi prowadzenie ewidencji księgowej poprzez dekretację dokumentów w ujęciu zapisów księgowych i budżetowych oraz prowadzenie księgowości w zakresie kont rozrachunkowych. W trakcie dekretacji budżetowych aplikacja zapewnia kontrolę dyscypliny wykonania budżetu. Księgowanie zaangażowania na kontach pozabilansowych umożliwia zaczytanie informacji o wysokości zaangażowania do budżetu.

Na szczeblu Powiatu prowadzona będzie także baza danych zawierająca informacje w zakresie planów i wykonania budżetu w oparciu o budżety poszczególnych jednostek. Umożliwia to aplikacja BUDŻET, która realizuje następujące zadania:

 • wspomaganie planowania,
 • tworzenie prowizorium i planu budżetu,
 • rejestrowanie zmian planu budżetu,
 • informowanie o bieżącym wykonaniu planu budżetu,
 • informacja o zaangażowaniu,
 • przygotowanie sprawozdań,
 • prowadzenie ewidencji wniosków o zmianę budżetu.

Zadania te będą realizowane na poziomie powiatu oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych. Utworzone na poziomie jednostek projekty planów budżetowych na dany rok,  zatwierdzane  są przez  Starostwo Powiatowe, które - posiadając także swój własny projekt dokonuje bilansowania dochodów i wydatków na poziomie Powiatu.

W oparciu o aplikację BUDZET zbudowany został Portal Budżetowy, który daje możliwość monitorowania z dowolnego miejsca na bieżąco  realizacji planu budżetowego przez kierownictwo oraz naczelników/kierowników  wydziałów.

Formularz kontaktowy

   

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO).
1) Administratorem danych osobowych, który przetwarza Pani / Pana dane osobowe jest Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-708), ul. 4 Marca 38.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych administratora możliwy jest listownie na adres siedziby Spółki, elektronicznie na adres e-mail: iod@zeto.koszalin.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora.
4) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z mocy prawa oraz firmy, którym Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi strony www oraz w celu jej hostowania.
5) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu.
6) Posiada Pan / Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Ma Pan / Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.