• Czas porozmawiać o zarządzaniu

  System stanowi pakiet aplikacji wspomagających zarządzanie Starostwem Powiatowym

aplikacjeAplikacja FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ zapewnia prowadzenie oddzielnej ewidencji księgowej dla Organu, jednostki i funduszy oraz umożliwia obsługę wydziału finansowego ...

Aplikacja BUDŻET Powiatu zapewnia: możliwość prowadzenia budżetu w podziale na jednostki organizacyjne, dysponenta budżetu, zadania własne, zlecone, powierzone, zadania rzeczowe...

Portal zapewnia możliwość monitorowania realizacji planu budżetowego przez kierownictwo podległych jednostek organizacyjnych oraz wydziały urzędu.

Aplikacja OPŁATY SKARBU PAŃSTWA pozwala na prowadzenie ewidencji opłat Skarbu Państwa w rozbiciu na raty o określonych terminach płatności, ewidencję nadpłat i zaległości z lat ubiegłych...

Aplikacja Fakturowanie daje możliwość wystawiania faktur VAT za dowolne towary i usługi. Obsługuje podatników będących w ewidencji modułu OPŁATY SKARBU PAŃSTWA  oraz kontrahentów z zewnątrz.

Aplikacja KASA jest specjalizowanym modułem obsługi kasy urzędu. Pozwala na przyjmowanie wpłat oraz dokonywanie wypłat z kasy urzędu.

Aplikacja MAJĄTEK TRWAŁY zapewnia kompleksową obsługę ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Aplikacja KADRY umożliwia prowadzenie pełnej ewidencji pracowników obejmującej dane osobowe, dane adresowe, wykształcenie, dane o zatrudnieniu, dane z angażu, ewidencja czasu pracy...

Aplikacja PŁACE pozwala na prowadzenie aktualizacji danych płacowych pracowników (przeszeregowania), przeglądanie informacji o pracowniku w zakresie danych osobowych czy z angażu.

Aplikacja ADMINISTRATOR pozwala na zabezpieczenie systemu przed niepowołanym dostępem i możliwość jego parametryzacji.

System POWIAT stanowi pakiet aplikacji wspomagających zarządzanie Starostwem Powiatowym i podległymi jednostkami organizacyjnym, we wszystkich podstawowych dziedzinach działalności.

Do realizacji powyższego celu proponujemy pracę Starostwa Powiatowego i podległych jednostek organizacyjnych na jednym serwerze umieszczonym siedzibie Starostwa Powiatowego w oparciu o system POWIAT i zaimplementowanie rozwiązania zdalnych pulpitów dla systemu Windows serwer. Jednostki organizacyjne poprzez  kanał VPN (szyfrowane łącze) loguje się ze swojej stacji roboczej na serwer Starostwa i poprzez spersonalizowany pulpit ma dostęp do wcześniej zdefiniowanych aplikacji zainstalowanych na serwerze. 

Takie rozwiązanie   zapewni  obsługę finansową  dla każdej jednostki oddzielnie ale pozwoli również zbierać dane budżetowe i finansowe na  poziomie całego powiatu oraz upraszcza proces centralizacji podatku VAT. W rozwiązaniu tym zachowana jest zasada automatyczne przekazywanie danych pomiędzy poszczególnymi aplikacjami, zgodnie z którą,  że dane wprowadzane do systemu są jeden raz, natomiast automatyczne dekrety z poszczególnych aplikacji zasilają inne aplikacje, wymagające tych danych.

Praca w oparciu o wspólny serwer pozwala na zautomatyzowanie procesu centralizacji podatku VAT w Powiecie. Utworzone  przez jednostki organizacyjne pliki JPK_V7M, zostają scalone na poziomie powiatu i przygotowany zostaje  zbiorczy  plik JPK_V7M, który  przez  system obiegu dokumentów eKancelaria zostaje automatycznie wysłany   na platformę  Ministerstwa Finansów. W systemie POWIAT dla poszczególnych jednostek organizacyjnych tworzone są również  pliki JPK_KR, JPK_WB i JPK_FA.

System  POWIAT zapewniona integrację z PLATFORMĄ ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA PEF w zakresie odbierania i wysyłania elektronicznych faktur. Powyższy  proces realizowany jest z wykorzystaniem systemu obiegu dokumentów eKancelaria.

W zakresie danych finansowych tworzenie i utrzymywanie bazy dla Powiatu odbywa się poprzez aplikację finansowo-księgową F-K. Aplikacja finansowo - księgowa realizuje następujące zadania:

 • zbieranie danych księgowych,
 • zarządzanie wartością i zmianami w środkach, zobowiązaniach, należnościach,
 • informowanie o bieżącej sytuacji finansowej,
 • bieżące śledzenie wykonania wydatków w stosunku do planu budżetowego,
 • monitorowanie przepływów pieniężnych,
 • przygotowanie sprawozdań i rozliczeń,
 • rozliczenie podatku VAT i obsługę plików JPK.

Rozpoczęcie wdrożenia aplikacji F-K w Starostwie Powiatowym pozwoli na opracowanie ramowego planu kont dla potrzeb Powiatu z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej, kodów jednostek organizacyjnych oraz zadań szczególnych dla Powiatu.

Każda jednostka organizacyjna Powiatu (w tym Starostwo Powiatowe) otrzyma ramowy plan kont oraz przydzielony kod jednostki organizacyjnej. W jednostce organizacyjnej ramowy plan kont zostanie uszczegółowiony o analitykę zgodną z potrzebami tej jednostki, a następnie wprowadzony bilans otwarcia.

Bieżąca eksploatacja aplikacji F-K we wszystkich jednostkach Powiatu umożliwi prowadzenie ewidencji księgowej poprzez dekretację dokumentów w ujęciu zapisów księgowych i budżetowych oraz prowadzenie księgowości w zakresie kont rozrachunkowych. W trakcie dekretacji budżetowych aplikacja zapewnia kontrolę dyscypliny wykonania budżetu. Księgowanie zaangażowania na kontach pozabilansowych umożliwia zaczytanie informacji o wysokości zaangażowania do budżetu.

Na szczeblu Powiatu prowadzona będzie także baza danych zawierająca informacje w zakresie planów i wykonania budżetu w oparciu o budżety poszczególnych jednostek. Umożliwia to aplikacja BUDŻET, która realizuje następujące zadania:

 • wspomaganie planowania,
 • tworzenie prowizorium i planu budżetu,
 • rejestrowanie zmian planu budżetu,
 • informowanie o bieżącym wykonaniu planu budżetu,
 • informacja o zaangażowaniu,
 • przygotowanie sprawozdań,
 • prowadzenie ewidencji wniosków o zmianę budżetu.

Zadania te będą realizowane na poziomie powiatu oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych. Utworzone na poziomie jednostek projekty planów budżetowych na dany rok,  zatwierdzane  są przez  Starostwo Powiatowe, które - posiadając także swój własny projekt dokonuje bilansowania dochodów i wydatków na poziomie Powiatu.

W oparciu o aplikację BUDZET zbudowany został Portal Budżetowy, który daje możliwość monitorowania z dowolnego miejsca na bieżąco  realizacji planu budżetowego przez kierownictwo oraz naczelników/kierowników  wydziałów.

Formularz kontaktowy

   

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO).
1) Administratorem danych osobowych, który przetwarza Pani / Pana dane osobowe jest Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-708), ul. 4 Marca 38.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych administratora możliwy jest listownie na adres siedziby Spółki, elektronicznie na adres e-mail: iod@zeto.koszalin.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora.
4) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z mocy prawa oraz firmy, którym Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi strony www oraz w celu jej hostowania.
5) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu.
6) Posiada Pan / Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Ma Pan / Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.