• Czas porozmawiać o zarządzaniu

    System stanowi pakiet zintegrowanych aplikacji wspomagających pracę urzędów miast i gmin

aplikacjeAplikacja FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ zapewnia prowadzenie oddzielnej ewidencji księgowej dla Organu, jednostki i funduszy oraz umożliwia obsługę wydziału finansowego.

Aplikacja BUDŻET zapewnia możliwość prowadzenia budżetu w podziale na jednostki organizacyjne, dysponenta budżetu, zadania własne, zlecone, powierzone, zadania rzeczowe.

Aplikacja Kasa Urzędu jest specjalizowanym modułem obsługi kasy urzędu. Pozwala na przyjmowanie wpłat oraz dokonywanie wypłat z kasy urzędu.

Obsługa podatków i opłat w systemie GMINA v.2 prowadzona jest przez aplikację PODATKI I OPŁATY LOKALNE i obejmuje: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, podatek rolny/łączne zobowiązanie ...

Moduł obsługi UPOMNIEŃ PODATKOWYCH i TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH jest integralną częścią systemu PODATKI. Wspomaga kontrolę terminowości zapłaty zobowiązań pieniężnych wobec Urzędu.

Użytkownikom systemu Gmina v.2 udostępniona została usługa ePodatki GMINA - dane podatkowe. Usługa ta dedykowana jest dla osób, które za pośrednictwem sieci Internet chcą uzyskać informacje o wystawionych decyzjach...

Aplikacja FAKTUROWANIE daje możliwość wystawiania faktur VAT za dowolne towary i usługi. Obsługuje podatników będących w ewidencji modułu PODATKI oraz kontrahentów z zewnątrz (krajowych i zagranicznych).

Aplikacja MAJĄTEK TRWAŁY zapewnia kompleksową obsługę ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Aplikacja KADRY umożliwia prowadzenie pełnej ewidencji pracowników obejmującej: dane osobowe, zatrudnienie, ewidencję adresów pracowników, wykształcenie...

Aplikacja PŁACE umożliwia wprowadzenie danych dotyczących informacji płacowych pracowników w zakresie: bankowych kont osobistych pracowników, urzędów skarbowych pracowników, grup pracowników ...

Aplikacja SIK System Informacji dla Kierownictwa skierowana jest do kadry kierowniczej i zawiera niezbędne informacje związane z działalnością Gminy, wspomagające proces zarządzania.

Aplikacja ADMINISTRATOR pozwala na zabezpieczenie systemu przed niepowołanym dostępem i możliwość jego parametryzacji.

Opis systemu

System Gmina v.2 jest zintegrowany z systemem eKancelaria oraz portalem ePUAP w zakresie obsługi eUsług. Dotyczy to w szczególności obsługi eDecyzji, eDeklaracji, eFaktur. Dodatkowa integracja systemu Gmina v.2 z systemem eKancelaria zapewnia automatyzację  wysyłki decyzji i nakazów wymiarowych, upomnień oraz paczek tytułów wykonawczych oraz zwrotne przekazanie do systemu daty potwierdzenia odbioru decyzji, nakazu lub upomnienia.

System został przygotowany do zautomatyzowania procesu centralizacji VAT-u w Gminie, dostarczone przez jednostki organizacyjne deklaracje VAT 7 w postaci elektronicznego pliku XML zaczytywane są do systemu, gdzie następuje ich scalenie i przygotowanie deklaracji zbiorczej VAT -7, która wysyłana jest automatycznie do systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów.

Ponadto system zapewni ścisłe powiązanie poszczególnych aplikacji dzięki czemu dane wprowadzane do systemu są jeden raz, natomiast automatyczne dekrety z poszczególnych aplikacji zasilają inne aplikacje, wymagające tych danych. Księgowania w systemie F-K są ściśle powiązane z aplikacją Budżet, tzn. w momencie wprowadzania dokumentów związanych z dochodami lub wydatkami (dekretacja na dział, rozdział, paragraf, dysponent, zadanie) istnieje możliwość kontroli z planem na poszczególnych liniach budżetu, a w przypadku próby zaksięgowania większego wykonania przekraczającego kwotę planu, operacja sygnalizowana jest komunikatem. W danym momencie prezentowane jest również dotychczasowe wykonanie.

Aplikacja Budżet zapewnia nam tworzenie sprawozdawczości budżetowej. Dane do sprawozdań w zakresie wykonania, zobowiązań oraz zaangażowania są automatycznie podbierane z systemu finansowo księgowego, natomiast dane w zakresie dochodów, dotyczące należności, zaległości i nadpłat z systemu podatkowego. Ponadto aplikacja ta zapewnia możliwość wymiany informacji z systemem Besti@ i SJO BeSti@ w zakresie planów finansowych, sprawozdań budżetowych oraz wprowadzonych do budżetu zmian. Aplikacja Budżet zapewnia również automatyczne księgowanie sprawozdań jednostkowych na odpowiednie konta Organu z zachowaniem klasyfikacji budżetowej oraz podziału na zadania własne, zlecone i powierzone.

System zapewnia wymianę informacji pomiędzy aplikacjami Kadry i Płace w zakresie: danych osobowych, danych o nieobecnościach pracowników, stażach, zatrudnieniu i nagrodach jubileuszowych. Naliczone w aplikacji płacowej listy płac są automatycznie księgowane do aplikacji finansowo księgowej, w oparciu o wcześniej zdefiniowane w systemie szablony księgowania. Zautomatyzowany jest również proces przekazywania danych do Płatnika oraz współpracy z systemem bankowym w zakresie wystawianych przelewów.

Wprowadzone do aplikacji Majątek trwały dokumenty obrotowe są automatycznie księgowane do aplikacji F-K. Aplikacja zapewnia również możliwość znakowania środków trwałych kodem paskowym oraz wydruk arkuszy spisu z natury i automatyczne rozliczenie inwentaryzacji środków trwałych przeprowadzonej w oparciu o kolektory kodów paskowych. Naliczone w systemie umorzenie i amortyzacja oraz przeszacowanie środków trwałych są automatycznie księgowane do aplikacji F-K.

Wykorzystywany w zintegrowanym systemie jednolitego słownika podatników daje możliwość grupowania informacji o podatkach dotyczących wskazanego podatnika. Mechanizm powyższy został wykorzystany w aplikacjach Kasa i F-K przy księgowaniu dokumentów dotyczących podatków. Po wybraniu danego podatnika uzyskujemy pełną informację o stanie jego należności w zakresie wszystkich posiadanych podatków i opłat. Takie rozwiązanie pozwala na szybką i sprawną obsługę petenta w urzędzie. Przyjmowane w aplikacji Kasa wpłaty podatkowe są księgowane bezpośrednio na kartotekę podatkową i zapisywane do raportu kasowego, który na koniec dnia zostaje automatycznie zaksięgowany do aplikacji F-K. Bezpośrednie księgowanie na kartotekę podatkową pozwala na bieżąco uzyskiwać informacje o stanie jego należności wszystkim pracownikom urzędu. Identyczne rozwiązanie zostało zastosowane w aplikacji F-K przy księgowaniu wpłat podatkowych.

Wystawiane w systemie podatkowym decyzje wymiarowe oraz przypisy i odpisy są również automatycznie księgowane w oparciu o zdefiniowane wcześniej szablony księgowania. Również wystawiane w aplikacji Fakturowanie faktury zostają automatycznie zaksięgowane na odpowiednie konta w F-K, a w przypadku faktur dotyczących podatków lub opłat kartotekowych przenoszony jest dodatkowo odpowiedni przypis na kartotekę podatkową.

W zakresie gospodarki odpadami na terenie miast i gmin.   ZETO Koszalin wspólnie  z firmą ARISCO Spółka  z o.o z Łodzi  przygotowało  autorskie rozwiązanie informatyczne.  Rozwiązanie to realizowane jest poprzez integrację systemu Gmina v.2 firmy ZETO Koszalin  z systemem GOMIG firmy ARISCO. Integracja systemów następuje w zakresie przejęcia przez system  Gmina v.2 naliczonych w systemie GOMIG przypisów i odpisów. Windykacja i rozliczenie opłat z tytułu gospodarki odpadami prowadzona jest w systemie Gmina v.2.

System Gmina v.2 zapewnia możliwość przepływu danych finansowych i budżetowych pomiędzy Urzędem i jednostkami podległymi w zakresie:

  • sprawozdawczości budżetowej,
  • planów budżetowych,
  • ewidencji zapisów księgowych.

Dla zapewnienia osiągnięcia takiego rozwiązania konieczna jest informatyzacja jednolitym oprogramowaniem Urzędu oraz komórek finansowych podległych jednostek.

Formularz kontaktowy

   

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO).
1) Administratorem danych osobowych, który przetwarza Pani / Pana dane osobowe jest Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-708), ul. 4 Marca 38.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email iod@zeto.koszalin.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora.
4) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z mocy prawa oraz firma kokoma Mariusz Kosecki, której Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi strony www.
5) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną.
6) Posiada Pan / Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Ma Pan / Pani prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.