• Czas porozmawiać o zarządzaniu

    System stanowi pakiet zintegrowanych aplikacji wspomagających pracę urzędów miast i gmin

aplikacjeAplikacja FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ zapewnia prowadzenie oddzielnej ewidencji księgowej dla Organu, jednostki i funduszy oraz umożliwia obsługę wydziału finansowego.

Aplikacja BUDŻET zapewnia możliwość prowadzenia budżetu w podziale na jednostki organizacyjne, dysponenta budżetu, zadania własne, zlecone, powierzone, zadania rzeczowe.

MONITOROWANIE BUDŻETU zapewnia możliwość monitorowania realizacji planu budżetowego przez kierownictwo podległych jednostek organizacyjnych oraz wydziały urzędu z dowolnego miejsca.

Aplikacja KASA Urzędu jest specjalizowanym modułem obsługi kasy urzędu. Pozwala na przyjmowanie wpłat oraz dokonywanie wypłat z kasy urzędu.

Obsługa podatków i opłat w systemie GMINA prowadzona jest przez aplikację PODATKI I OPŁATY LOKALNE i obejmuje: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, podatek rolny/łączne zobowiązanie ...

Moduł obsługi UPOMNIEŃ PODATKOWYCH i TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH jest integralną częścią systemu PODATKI i OPŁATY LOKALNE. Wspomaga kontrolę terminowości zapłaty zobowiązań pieniężnych wobec Urzędu.

PORTAL MIESZKAŃCA zapewnia mieszkańcom dostęp do aktualnych informacji finansowych związanych z rozliczeniami podatków oraz opłat lokalnych wraz z możliwością realizacji płatności elektronicznej.

Aplikacja FAKTUROWANIE daje możliwość wystawiania faktur VAT za dowolne towary i usługi. Obsługuje podatników będących w ewidencji modułu PODATKI oraz kontrahentów z zewnątrz (krajowych i zagranicznych).

Aplikacja MAJĄTEK TRWAŁY zapewnia kompleksową obsługę ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Aplikacja KADRY umożliwia prowadzenie pełnej ewidencji pracowników obejmującej: dane osobowe, zatrudnienie, ewidencję adresów pracowników, wykształcenie...

Aplikacja PŁACE umożliwia wprowadzenie danych dotyczących informacji płacowych pracowników w zakresie: bankowych kont osobistych pracowników, urzędów skarbowych pracowników, grup pracowników ...

Aplikacja ADMINISTRATOR pozwala na zabezpieczenie systemu przed niepowołanym dostępem i możliwość jego parametryzacji.

Opis systemu

System GMINA stanowi pakiet aplikacji wspomagających pracę urzędów miast i gmin i jest zintegrowany z systemem eKancelaria oraz portalem ePUAP w zakresie obsługi eUsług. Dotyczy to w szczególności obsługi eDecyzji, eDeklaracji, eFaktur. Ponadto integracja systemu GMINA z systemem eKancelaria zapewnia automatyzację  wysyłki decyzji i nakazów wymiarowych, upomnień i paczek tytułów wykonawczych oraz zwrotne przekazanie do systemu daty potwierdzenia odbioru decyzji, nakazu lub upomnienia. System GMINA zapewnia funkcjonalność wysyłania i odbierania elektronicznych faktur z Platformy Elektronicznego Fakturowania PEF. W celu pełnego zautomatyzowania powyższego procesy do wysyłania i odbierania elektronicznych faktur na/z PEF wykorzystano system obiegu dokumentów eKancelaria.

System został przygotowany do zautomatyzowania procesu centralizacji podatku VAT w Gminie, dostarczone przez jednostki organizacyjne pliki JPK_V7M w postaci elektronicznego pliku XML zaczytywane są do systemu, gdzie następuje ich scalenie i przygotowanie zbiorczego pliku JPK_V7M, który wysyłany jest automatycznie na portal e-Deklaracje Ministerstwa Finansów z wykorzystaniem systemu obiegu dokumentów eKancelaria.

System zapewnia ścisłe powiązanie poszczególnych aplikacji dzięki czemu dane wprowadzane do systemu są jeden raz, natomiast automatyczne dekrety z poszczególnych aplikacji zasilają inne aplikacje, wymagające tych danych. Aplikacja BUDŻET zapewnia nam tworzenie sprawozdawczości budżetowej. Dane do sprawozdań w zakresie wykonania, zobowiązań oraz zaangażowania są automatycznie podbierane z systemu finansowo księgowego, natomiast dane w zakresie dochodów, dotyczące należności, zaległości i nadpłat z systemu podatkowego. Ponadto aplikacja ta zapewnia możliwość wymiany informacji z systemem Besti@ i SJO BeSti@ w zakresie planów finansowych, sprawozdań budżetowych oraz wprowadzonych do budżetu zmian. Aplikacja Budżet zapewnia również automatyczne księgowanie sprawozdań jednostkowych na odpowiednie konta Organu z zachowaniem klasyfikacji budżetowej oraz podziału na zadania własne, zlecone i powierzone.

System zapewnia wymianę informacji pomiędzy aplikacjami KADRY i PŁACE w zakresie: danych osobowych, danych o nieobecnościach pracowników, stażach, zatrudnieniu i nagrodach jubileuszowych. Naliczone w aplikacji płacowej listy płac są automatycznie księgowane do aplikacji finansowo księgowej, w oparciu o wcześniej zdefiniowane w systemie szablony księgowania. Zautomatyzowany jest również proces przekazywania danych do Płatnika oraz współpracy z systemem bankowym w zakresie wystawianych przelewów.

Wprowadzone do aplikacji MAJĄTEK TRWAŁY dokumenty obrotowe są automatycznie księgowane do aplikacji F-K. Aplikacja zapewnia również możliwość znakowania środków trwałych kodem paskowym oraz wydruk arkuszy spisu z natury i automatyczne rozliczenie inwentaryzacji środków trwałych przeprowadzonej w oparciu o kolektory kodów paskowych. Naliczone w systemie umorzenie i amortyzacja oraz przeszacowanie środków trwałych są automatycznie księgowane do aplikacji F-K.

Wykorzystywany w zintegrowanym systemie jednolitego słownika podatników daje możliwość grupowania informacji o podatkach dotyczących wskazanego podatnika. Mechanizm powyższy został wykorzystany w aplikacjach KASA i F-K przy księgowaniu dokumentów dotyczących podatków. Po wybraniu danego podatnika uzyskujemy pełną informację o stanie jego należności w zakresie wszystkich posiadanych podatków i opłat. Takie rozwiązanie pozwala na szybką i sprawną obsługę petenta w urzędzie. Przyjmowane w aplikacji KASA wpłaty podatkowe są księgowane bezpośrednio na kartotekę podatkową i zapisywane do raportu kasowego, który na koniec dnia zostaje automatycznie zaksięgowany do aplikacji F-K. Bezpośrednie księgowanie na kartotekę podatkową pozwala na bieżąco uzyskiwać informacje o stanie jego należności wszystkim pracownikom urzędu. Identyczne rozwiązanie zostało zastosowane w aplikacji F-K przy księgowaniu wpłat podatkowych.

Wystawiane w systemie podatkowym decyzje wymiarowe oraz przypisy i odpisy są również automatycznie księgowane w oparciu o zdefiniowane wcześniej szablony księgowania. Również wystawiane w aplikacji FAKTUROWANIE faktury zostają automatycznie zaksięgowane na odpowiednie konta w F-K i do rejestru sprzedaży, a w przypadku faktur dotyczących podatków lub opłat kartotekowych przenoszony jest dodatkowo odpowiedni przypis na kartotekę podatkową.

W zakresie gospodarki odpadami na terenie miast i gmin ZETO Koszalin Sp z o.o. wspólnie  z firmą ARISCO Spółka  z o.o z Łodzi  przygotowało  autorskie rozwiązanie informatyczne.  Rozwiązanie to realizowane jest poprzez integrację systemu GMINA firmy ZETO Koszalin  z systemem GOMIG firmy ARISCO. Integracja systemów następuje w zakresie przejęcia przez system  GMINA naliczonych w systemie GOMIG przypisów i odpisów. Windykacja i rozliczenie opłat z tytułu gospodarki odpadami prowadzona jest w systemie GMINA.

System GMINA zapewnia możliwość przepływu danych finansowych i budżetowych pomiędzy urzędem i jednostkami podległymi w zakresie:

  • sprawozdawczości budżetowej,
  • planów budżetowych,
  • ewidencji zapisów księgowych.

Dla zapewnienia osiągnięcia takiego rozwiązania konieczna jest informatyzacja jednolitym oprogramowaniem Urzędu oraz komórek finansowych podległych jednostek.

Formularz kontaktowy

   

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO).
1) Administratorem danych osobowych, który przetwarza Pani / Pana dane osobowe jest Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-708), ul. 4 Marca 38.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych administratora możliwy jest listownie na adres siedziby Spółki, elektronicznie na adres e-mail: iod@zeto.koszalin.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora.
4) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z mocy prawa oraz firmy, którym Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi strony www oraz w celu jej hostowania.
5) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu.
6) Posiada Pan / Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Ma Pan / Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.