Cyberbezpieczny Samorząd

UWAGA ! Wydłużono termin na składanie wniosków konkursowych – nabór będzie trwał do 14.12.2023 do godziny 16:00.

UWAGA ! Wydłużono termin na składanie wniosków konkursowych – nabór będzie trwał do 30.11.2023 do godziny 16:00.

W ostatnich latach zauważyć można znaczny wzrost liczby atakó w w obszarze cyberbezpieczeństwa. Badanie przeprowadzone w 2020r. przez zespół CSIRT NASK ujawniło, że ponad połowa stron internetowych samorządów przejawia podatność na ataki. Cyberprzestępcy coraz częściej wykrywają błędy i wykorzystują je do przeprowadzania kradzieży danych.

Niestety problem ten nie znika. W drugiej połowie 2022r. mogliśmy zauważyć wyraźny wzrost zgłoszeń incydentów związanych z cyberprzestępczością. Pokazuje to, że zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji staje się koniecznością.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym opracowało projekt, którego realizacja przyczyni się do:

  • wdrożenia lub aktualizacji polityki bezpieczeństwa informacji,
  • wdrożenia środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie,
  • podniesienia kompetencji personelu,
  • wdrożenia mechanizmów zwiększających odporność na ataki.

19.07.2023 ruszył nabór do projektu „Cyberbezpiecznego Samorządu”. Granty zostaną przyznane na zakup usług i środków technicznych służących zwiększeniu poziomu cyberbezpieczeństwa JST w obszarach: organizacji, kompetencji i technologii.

Projekt ten będzie realizowany na terenie całego kraju. Zostaną nim objęte wszystkie jednostki samorządowe, które na ten cel otrzymają dofinansowanie w formie grantu. Wysokość grantu to od 200 tys. do 850 tys. zł, w zależności od ilości mieszkańców. Całkowita kwota przeznaczona na ten cel to 1 762 235 453,00 PLN

Czas realizacji Projektu Grantowego wynosi maksymalnie 24 miesiące od dnia wejścia w życie Umowy o powierzenie Grantu (nie później niż do 30.06.2026 r.).

Wniosek o przyznanie dofinansowania składać można w dniach 19.07.2023 r. do 30.09.2023 r. do godziny 16:00. Zachęcamy do zapoznania się z treścią założenia projektu.

Jako, że nasza firma od niemal 30 lat specjalizuje się w obsłudze informatycznej sektora samorządowego przygotowaliśmy ofertę produktów i usług skierowanych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego możliwych do realizacji w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w podziale na 3 obszary: Obszar Organizacyjny, Obszar Techniczny oraz Obszar Kompetencyjny.

Instytucje zainteresowane skorzystaniem z możliwości uzyskania dofinansowania w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd mogą liczyć na naszą pomoc i wsparcie merytoryczne podczas całego procesu związanego z wdrożeniem projektu. W szczególności chcielibyśmy podkreślić, że posiadamy osoby mające uprawnienia certyfikowanego audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001 mogące przeprowadzić formalne audyty obszaru cyberbezpieczeństwa.

żródło: https://www.gov.pl/web/cppc/cyberbezpieczny-samorzad Formularz kontaktowy

   

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO).
1) Administratorem danych osobowych, który przetwarza Pani / Pana dane osobowe jest Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-708), ul. 4 Marca 38.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych administratora możliwy jest listownie na adres siedziby Spółki, elektronicznie na adres e-mail: iod@zeto.koszalin.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora.
4) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z mocy prawa oraz firmy, którym Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi strony www oraz w celu jej hostowania.
5) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu.
6) Posiada Pan / Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Ma Pan / Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.