Opieka

System OPIEKA jest system informatycznym opracowanym dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej, wspomagającym realizację ich zadań ustawowych z zakresu pomocy społecznej.

System posiada świadectwo zgodności,  wydane przez MPIPS,  na poziom organizacyjny GMINA.

Funkcjonalność systemu:

 • stałe usprawnianie obsługi podopiecznych poprzez zautomatyzowanie czynności związanych z rejestracją i obiegiem informacji w OPS,
 • przyznawanie i realizację przewidzianych ustawą świadczeń, w tym wypłacanie zasiłków,
 • dokonywanie oceny sytuacji zasiłkobiorców i ich rodzin,
 • prowadzenie ewidencji prowadzonej pracy socjalnej,
 • prowadzenie kontroli finansowej i właściwej organizacji pracy w celu skuteczniejszego adresowania świadczeń,
 • prowadzenie sprawozdawczości oceniającej skuteczność udzielanej pomocy społecznej,
 • przekazywanie - w wersji elektronicznej - sprawozdawczości oraz wymaganych zbiorów centralnych,
 • wymianę informacji z innymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej,
 • współpraca z Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego (Emp@tia),
 • współpracę z programem PŁATNIK w zakresie przekazywania danych dot. wymaganych dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.

Zakres funkcjonalny:
1. Obsługa ewidencji zasiłkobiorców:

 • realizacja funkcji rejestracji, aktualizacji oraz przeglądania wniosków, wywiadów podstawowych, kontrolnych, alimentacyjnych, ,
 • wydawanie decyzji: w sprawie pomocy, odmownej, w sprawie DPS, zmieniającej, uchylającej, zawieszającej, odwieszającej wg uprzednio zdefiniowanych wzorów,
 • tworzenie planów wypłat, planów spłat,
 • rejestracja spłat,
 • rejestracja porozumień z Rodzinnymi Domami Pomocy,
 • obsługa kontraktów socjalnych na wyjście z bezdomności zawartych pomiędzy świadczeniobiorcami a Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 • rejestracja Niebieskiej karty,
 • rozliczenie nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków,
 • rozliczenie odpłatności,
 • obsługę metryki sprawy.

2. Rozliczenia świadczeń i sprawozdawczość:

 • rozliczanie świadczeń w podziale na: rodzaje świadczeń, terminy wypłat świadczeń, wg miejsca wypłat (płatnych w kasie, przekazem pocztowym, na konto),
 • wydruk zestawień księgowych,
 • wpisanie naliczonych świadczeń na kartę świadczeń,
 • tworzenie miesięcznego zestawienia księgowego,
 • generowanie pliku z przelewami, przekazami pocztowymi oraz przelewami elektronicznymi,
 • tworzenie obowiązującej sprawozdawczości, również w postaci elektronicznej,
 • tworzenie Zbioru Centralnego,
 • współpraca z systemem „Finansowo-Księgowym” autorstwa ZETO Koszalin,
 • współpraca z Bałtyckim Bankiem Spółdzielczym w Darłowie.

3. Współpraca z  Platformą Integracyjną CSIZS obejmuje:

 • obsługę poczty i dokumentów elektronicznych,
 • współpracę z Terminalem Mobilnym,
 • ewidencję wysłanych i odebranych komunikatów,
 • ewidencję danych o składkach ZUS,
 • obsługę parametrów współpracy z PI CSIZS,
 • pobranie słowników z PI CSIZS,
 • weryfikację beneficjenta w zakresie: tożsamości osoby w CBB, pobranych świadczeń w JOPS, sprawdzenia zgodności osoby z danymi w CBB, ewidencji PESEL, EKSMOoN, Aplikacji Centralnej Rynek Pracy, Centralnej Ewidencji Kierowców, Platformy Usług Elektronicznych ZUS, e-Podatków, CEIDG, KRS.

4. Administrator obejmuje funkcje pozwalające na:

 • obsługę słowników centralnych, systemowych i lokalnych,
 • obsługę użytkowników systemu (ewidencja, hasła, uprawnienia),
 • definiowanie podstaw prawnych i uzasadnień,
 • definiowanie szablonów decyzji i dokumentów,
 • ustawienie parametrów systemu,
 • kontrolę rejestru zdarzeń w systemie.

System jest wykonany w wersji sieciowej, z wykorzystaniem technologii:

 • baza danych: Firebird,
 • język programowania: Delphi,
 • system operacyjny: Windows.
Strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji tutaj. x