DODATEK GAZOWY

System DODATEK GAZOWY jest systemem informatycznym, wspomagającym realizację zadań ustawowych wynikających z ustawy z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu w zakresie obsługi refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych. System dedykowany jest dla jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych.

Funkcjonalność systemu:

 • automatyzacja czynności związanych z rejestracją i obiegiem informacji w jednostce, której zlecono realizację zadań w zakresie dodatku gazowego,
 • przyznawanie i realizację przewidzianych ustawą świadczeń, w tym: wydawanie informacji o przyznaniu świadczeń, decyzji i wypłacanie świadczeń,
 • obsługę nienależnie pobranych świadczeń,

Zakres funkcjonalny:

1. Obsługa wniosków i decyzji:

 • rejestracja oraz przeglądania wniosków w zakresie dodatku gazowego,
 • rejestracja następnych wniosków wskazanego klienta z przepisaniem danych z pierwszego złożonego przez niego wniosku
 •  rozpatrzenie wniosku i zakończenie postępowania odpowiednią formą administracyjną (wg uprzednio zdefiniowanych wzorów):
  • Informacja w sprawie udzielenia świadczenia,
  • decyzja odmowna i zmieniająca,
  • decyzja uchylająca całkowicie i częściowo przyznane świadczenia,
 • operacje na wnioskach poprzez rejestrację:
  • zawieszenia i przywrócenia,
  • wstrzymania i wznowienia,
  • pisma do wniosku,
 • odnotowanie odbioru decyzji,
 • przeglądanie danych obejmujących wykazy: wniosków, decyzji, osób, karty świadczeń, zestawienie ilościowe wniosków i decyzji, wypłaconych świadczeń.
 • definiowanie i generowanie pism do wniosków na podstawie wcześniej sporządzonych wzorców.
 • możliwość weryfikacji beneficjentów za pomocą usługi PESEL, ePodatki, ZUS, KRUS, CEIDG udostępnianej w ramach CSIZS Emp@tia dla jednostek, które są zasilane danymi z Centralnej Bazy Beneficjenta.
 • import danych z CEEB w celu weryfikacji źródeł ciepła.

2. Listy wypłat:

 • tworzenie i naliczanie list wypłat przyznanych świadczeń, z możliwością obsługi w zakresie:
  • bieżących list wypłat i list wyrównań,
 • wydruk list wypłat z możliwością wyboru:
  • płatne w kasie,
  • płatne na konto osobiste,
  • płatne przekazem,
 • generowanie pliku z przelewami, przekazami pocztowymi oraz przelewami elektronicznymi,
 • tworzenie zestawienia księgowego do listy i do miesiąca księgowego,
 • współpraca z systemem elektronicznego zarządzania dokumentem eKancelaria autorstwa ZETO Koszalin,
 • współpraca z Bałtyckim Bankiem Spółdzielczym w Darłowie,
 • współpraca z Pomorskim Bankiem Spółdzielczym w Świdwinie,
 • wyprowadzanie danych do aplikacji MIKRUS – wypłaty masowe.

3. Nienależnie pobrane:

 • prowadzenie ewidencji nienależnie pobranych kwot, poprzez:
  • rejestrację nienależnie pobranych świadczeń,
  • rejestrację umorzeń nienależnie pobranych świadczeń,
  • rejestrację dokonanych zwrotów,
  • wyliczenie salda zaległości na wskazany dzień,
  • wystawienie decyzji związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami.

4. Administrator obejmuje funkcje pozwalające na:

 • obsługę użytkowników systemu (ewidencja, hasła, uprawnienia),
 • definiowanie podstaw prawnych i uzasadnień,
 • definiowanie szablonów decyzji i dokumentów,
 • definiowanie szablonów numeracji urzędowej wniosków i decyzji,
 • ustawienie parametrów systemu,
 • obsługę korekt wypłaconych świadczeń,
 • generowanie danych do przelewów elektronicznych z wybranych list,

Ponadto system zapewnia:

 • generowanie sprawozdań według wskazań urzędów wojewódzkich,
 • dane statystyczne dotyczące ilości złożonych wniosków, wydanych informacji i decyzji, wypłaconych świadczeń,
 • obsługę metryki sprawy,
 • naliczanie zapotrzebowania na środki,
 • walidowanie danych na podstawie wprowadzonych informacji po stronie dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych, dodatku elektrycznego oraz dodatku gazowego dotyczących adresu, na który jest składany wniosek oraz danych osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy.
 • elektroniczną wysyłkę informacji o przyznaniu świadczenia na wskazany przez beneficjenta adres e-mail.
 • Weryfikację beneficjenta za pomocą usługi PESEL w CSIZS

System jest wykonany w wersji sieciowej, z wykorzystaniem technologii:

 • baza danych: Firebird,
 • język programowania: Delphi.

Formularz kontaktowy

   

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO).
1) Administratorem danych osobowych, który przetwarza Pani / Pana dane osobowe jest Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-708), ul. 4 Marca 38.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych administratora możliwy jest listownie na adres siedziby Spółki, elektronicznie na adres e-mail: iod@zeto.koszalin.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora.
4) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z mocy prawa oraz firmy, którym Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi strony www oraz w celu jej hostowania.
5) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu.
6) Posiada Pan / Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Ma Pan / Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.