Świadczenia rodzinne

System ŚWIADCZENIA RODZINNE jest system informatycznym, wspomagającym realizację zadań ustawowych w zakresie świadczeń rodzinnych. System dedykowany jest dla jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych.

System posiada świadectwo zgodności,  wydane przez MPIPS,  na poziom organizacyjny GMINA.

Funkcjonalność systemu:

 • automatyzacja czynności związanych z rejestracją i obiegiem informacji w jednostce, której zlecono realizację zadań o świadczeniach rodzinnych,
 • przyznawanie i realizację przewidzianych ustawą świadczeń, w tym: wydawanie decyzji i wypłacanie świadczeń,
 • prowadzenie sprawozdawczości - w wymaganym przez przepisy zakresie,
 • przekazywanie, zgodnie z wymaganiami ustawy, w wersji elektronicznej - sprawozdawczości oraz wymaganych zbiorów centralnych właściwemu wojewodzie,
 • współpracę z programem PŁATNIK w zakresie przekazywania danych dot. wymaganych dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych,
 • współpracę z systemem RODZINA 500+ oraz ZALICZKI ALIMENTACYJNE w oparciu o wspólną bazę danych,
 • obsługę nienależnie pobranych świadczeń,
 • współpraca z Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego (Emp@tia),
 • współpraca z systemami autorstwa ZETO Koszalin: systemem elektronicznego zarządzania dokumentem eKancelaria, systemem Finansowo-Księgowym.

Zakres funkcjonalny:

1. Obsługa wniosków i decyzji:

 • o realizacja funkcji rejestracji, aktualizacji oraz przeglądania wniosków na świadczenia rodzinne obejmujące:
  • zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,
  • jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
  • zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne,
  • specjalny zasiłek opiekuńczy,
  • zasiłek dla opiekuna,
  • świadczenie rodzicielskie,
  • o rozpatrzenie wniosku i wydawanie decyzji (wg uprzednio zdefiniowanych wzorów):
   • w sprawie udzielenia świadczenia,
   • odmownej, zmieniającej,
   • uchylającej całkowicie i częściowo,
  • operacje na wnioskach poprzez rejestrację:
   • zawieszenia i przywrócenia,
   • wstrzymania i wznowienia,
   • pisma do wniosku,
  • odnotowanie odbioru decyzji,
  • przeglądanie danych obejmujących wykazy: wniosków, decyzji, osób, pism do wniosków, świadczeń, dochodów, karty świadczeń, zestawienie ilościowe wniosków, wykaz wstrzymanych wniosków, wykaz dochodów, wykaz osób które mają przyznane świadczenia na kolejny rok szkolny, wykaz osób które pobierają zasiłek pielęgnacyjny, rejestr przyznanych świadczeń, wykaz świadczeń przyznanych, a nienaliczonych w miesiącu, wykaz osób, za które odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne, wykaz osób, które pobierały/pobierają świadczenie pielęgnacyjne, wykaz przeprowadzonych wywiadów,
  • rejestracja i poprawa Decyzji z Innej Instancji Decyzyjnej,
  • generowanie pliku w zakresie dokumentów zgłoszeniowych ZUS do PŁATNIKA,
  • ewidencja odwołań i decyzji odwoławczych.

2. Listy wypłat:

 • tworzenie i naliczanie list wypłat przyznanych świadczeń, z możliwością obsługi w zakresie:
  • bieżących list wypłat, list wyrównań, list składek ZUS, list świadczeń wychowawczych (500+)
 • wydruk list wypłat z możliwością wyboru:
  • płatne w kasie,
  • płatne na konto osobiste,
  • płatne przekazem,
  • inny odbiór - pomoc rzeczowa,
  • płatne na konto instytucji,
 • generowanie pliku z przelewami, przekazami pocztowymi oraz przelewami elektronicznymi,
 • tworzenie zestawienia księgowego do listy i do miesiąca księgowego,
 • generowanie pliku w zakresie dokumentów rozliczeniowych ZUS do PŁATNIKA,
 • współpraca z systemem Finansowo-Księgowym autorstwa ZETO Koszalin,
 • współpraca z systemem elektronicznego zarządzania dokumentem eKancelaria autorstwa ZETO Koszalin,
 • współpraca z Bałtyckim Bankiem Spółdzielczym w Darłowie,
 • wyprowadzanie danych do aplikacji MIKRUS – wypłaty masowe.

3. Nienależnie pobrane:

 • prowadzenie ewidencji nienależnie pobranych kwot, poprzez:
  • rejestrację nienależnie pobranych świadczeń z rozpisaniem planu spłaty,
  • rejestrację umorzeń nienależnie pobranych świadczeń,
  • rejestrację upomnień,
  • rejestracje tytułów wykonawczych,
  • rejestrację dokonanych zwrotów,
  • wyliczenie salda zaległości na wskazany dzień,
  • wystawienie decyzji związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami,
 • wygenerowanie wykazu osób posiadających nienależnie pobrane świadczenia na wskazany dzień oraz wykazu osób i kwot do spłaty we wskazanym miesiącu,
 • obsługa upomnień i tytułów wykonawczych.

4. Współpraca z  Platformą Integracyjną CSIZS obejmuje:

 • obsługę poczty i dokumentów elektronicznych,
 • ewidencję wysłanych i odebranych komunikatów,
 • ewidencję danych o składkach ZUS,
 • obsługę parametrów współpracy z PI CSIZS,
 • pobranie słowników z PI CSIZS,
 • weryfikację beneficjenta w zakresie: tożsamości osoby w CBB, pobranych świadczeń w JOPS, sprawdzenia zgodności osoby z danymi w CBB, ewidencji PESEL, EKSMOoN, Aplikacji Centralnej Rynek Pracy, Platformy Usług Elektronicznych ZUS, e-Podatków, CEIDG, KRS,

5. Administrator obejmuje funkcje pozwalające na:

 • obsługę słowników centralnych, systemowych i lokalnych,
 • obsługę użytkowników systemu (ewidencja, hasła, uprawnienia),
 • definiowanie podstaw prawnych i uzasadnień,
 • definiowanie szablonów decyzji i dokumentów,
 • definiowanie szablonów numeracji urzędowej wniosków i decyzji,
 • ustawienie parametrów systemu,
 • kontrolę rejestru zdarzeń w systemie,
 • wydruk etykiet adresowych,
 • obsługę korekt naliczonych świadczeń i składek ZUS,
 • generowanie danych do przelewów elektronicznych z wybranych list,
 • prowadzenie dziennika podawczego wniosków.

Ponadto system zapewnia:

 • tworzenie - wymaganej przepisami sprawozdawczości, także w wersji elektronicznej, jak również obsługę zbiorów centralnych,
 • obsługę metryki sprawy,
 • naliczanie zapotrzebowania na środki, 500+ oraz składki ZUS,
 • obsługę sprawozdania w zakresie zasiłku dla opiekuna,
 • raport dotyczący obsługi relacji pomiędzy osobami pobierającymi ZDO, SZO i świadczenie pielęgnacyjne.

System jest wykonany w wersji sieciowej, z wykorzystaniem technologii:

 • baza danych: Firebird,
 • język programowania: Delphi.

Formularz kontaktowy

   

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO).
1) Administratorem danych osobowych, który przetwarza Pani / Pana dane osobowe jest Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-708), ul. 4 Marca 38.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych administratora możliwy jest listownie na adres siedziby Spółki, elektronicznie na adres e-mail: iod@zeto.koszalin.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora.
4) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z mocy prawa oraz firmy, którym Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi strony www oraz w celu jej hostowania.
5) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu.
6) Posiada Pan / Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Ma Pan / Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.