Fundusz alimentacyjny

System FUNDUSZ ALIMENTACYJNY jest system informatycznym, wspomagającym realizację zadań ustawowych w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów. System dedykowany jest jednostkom samorządu terytorialnego oraz jednostkom budżetowym.

System posiada świadectwo zgodności,  wydane przez MPIPS,  na poziom organizacyjny GMINA.

Zakres funkcjonalny:
1. Obsługa wniosków o świadczenie alimentacyjne:

 • realizacja funkcji rejestracji, aktualizacji, przeglądania oraz anulowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • prowadzenie postępowania obejmującego m.in.: przyznanie lub odmowę świadczenia, wystąpienie do komornika o zaświadczenie, umorzenie postępowania, zamknięcie wniosku bez rozpatrzenia, wstrzymanie i wznowienie wypłaty świadczeń, rejestrację odwołań od decyzji oraz wydawanie decyzji odwoławczych, wydawanie decyzji uchylających, wygasających, zmieniających, przekazanie wniosku do innego urzędu, przekazanie decyzji komornikowi oraz inne pisma,
 • tworzenie planów wypłat świadczeń,
 • obsługa karty wypłaconych świadczeń,
 • prowadzenie ewidencji nienależnie pobranych świadczeń, poprzez:
  • rejestrację nienależnie pobranych kwot z rozpisaniem planu spłaty,
  • rejestrację umorzeń nienależnie pobranych świadczeń,
  • rejestrację dokonanych zwrotów,
  • wyliczenie salda zaległości na wskazany dzień,
  • wystawienie decyzji związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami,
 • odnotowanie odbioru decyzji,
 • obsługa upomnień i tytułów wykonawczych.

2. Wnioski o podjęcie działań:

 • obsługa wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych w zakresie ich rejestracji, modyfikacji, anulowania oraz przeglądania,
 • wysyłka wniosków do innych urzędów.

3. Listy wypłat:

 • tworzenie i naliczanie list wypłat przyznanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z możliwością obsługi w zakresie bieżących list wypłat oraz list wyrównań,
 • wydruk list wypłat z możliwością wyboru:
  • płatne w kasie,
  • płatne na konto osobiste,
  • płatne przekazem pocztowym,
  • płatne formą rzeczową - odbiór przez osobę,
  • płatne formą rzeczową - odbiór przez instytucję,
 • rejestracja potrąceń,
 • generowanie pliku w celu:
  • wydruku przelewów i przekazów pocztowych,
  • przelewów elektronicznych,
 • tworzenie zestawienia księgowego do listy i do miesiąca księgowego
 • współpraca z systemem „Finansowo-Księgowym” autorstwa ZETO Koszalin,
 • współpraca z Bałtyckim Bankiem Spółdzielczym w Darłowie.

4. Dłużnicy:

 • obsługa działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych, czyli m.in.:
  • wystąpienie o zatrzymanie lub zwrot prawa jazdy,
  • zobowiązanie dłużnika do zarejestrowania się jako bezrobotny,
  • podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej,
  • wniosek o ściganie za przestępstwo,
  • wystąpienie o zasądzenie alimentów od pozostałych osób,
  • przekazanie komornikowi informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń,
  • przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej,
  • przeprowadzenie z dłużnikiem wywiadu alimentacyjnego oraz odebranie od niego oświadczenia majątkowego,
  • skierowanie skargi do sądu na bezczynność lub opieszałość komorników,
  • pozostała korespondencja z dłużnikiem,
  • obsługa informacji, np. o efektach działań lub stanie egzekucji,
 • rejestracja wywiadów alimentacyjnych oraz oświadczeń majątkowych,
 • prowadzenia ewidencji dotyczącej należności danego dłużnika alimentacyjnego, w tym:
  • ewidencja rozliczeń komorniczych,
  • ewidencja zobowiązań dłużnika z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z możliwością rejestracji umorzenia,
  • rejestracja spłat dokonanych przez dłużnika,
  • wyliczenia salda zobowiązań dłużnika na wskazany dzień,
 • tworzenie decyzji dotyczących dłużnika,
 • obsługa korespondencji bez odpowiedzi,
 • wydanie decyzji o umorzeniu postępowania,
 • obsługa upomnień i tytułów wykonawczych,
 • obsługa plików do rejestrów dłużników:
  • Krajowy Rejestr Długów BIG,
  • BIG InfoMonitor,
  • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG),
  • Rejestr Dłużników ERIF BIG,
  • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych (KIDT).

5. Nienależnie pobrane:

 • prowadzenie ewidencji nienależnie pobranych kwot, poprzez:
  • rejestrację nienależnie pobranych świadczeń z rozpisaniem planu spłaty,
  • rejestrację umorzeń nienależnie pobranych świadczeń,
  • rejestrację upomnień,
  • rejestracje tytułów wykonawczych,
  • rejestrację dokonanych zwrotów,
  • wyliczenie salda zaległości na wskazany dzień,
  • wystawienie decyzji związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami,
 • wygenerowanie wykazu osób posiadających nienależnie pobrane świadczenia na wskazany dzień oraz wykazu osób i kwot do spłaty we wskazanym miesiącu,
 • obsługa upomnień i tytułów wykonawczych.

6. Współpraca z  Platformą Integracyjną CSIZS obejmuje:

 • obsługę poczty i dokumentów elektronicznych,
 • ewidencję wysłanych i odebranych komunikatów,
 • ewidencję danych o składkach ZUS,
 • obsługę parametrów współpracy z PI CSIZS,
 • pobranie słowników z PI CSIZS,
 • weryfikację beneficjenta w zakresie: tożsamości osoby w CBB, pobranych świadczeń w JOPS, sprawdzenia zgodności osoby z danymi w CBB, ewidencji PESEL, EKSMOoN, Aplikacji Centralnej Rynek Pracy, Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Platformy Usług Elektronicznych ZUS, e-Podatków, CEIDG, KRS.

7. Administrator obejmuje funkcje pozwalające na:

 • obsługę słowników systemowych i lokalnych,
 • obsługę parametrów systemowych i lokalnych,
 • obsługę użytkowników systemu (ewidencja, hasła, uprawnienia),
 • definiowanie podstaw prawnych i uzasadnień,
 • definiowanie szablonów decyzji i dokumentów,
 • definiowanie wzorców pism i dokumentów związanych z dłużnikami alimentacyjnymi,
 • definiowanie szablonów numeracji urzędowej wniosków i decyzji,
 • kontrolę rejestru zdarzeń w systemie,
 • ustawienie parametrów systemu.

Ponadto system zapewnia:

 • naliczanie odsetek ustawowych,
 • tworzenie wymaganej przepisami sprawozdawczości, także w wersji elektronicznej, jak również obsługę zbiorów centralnych,
 • naliczanie zapotrzebowania na środki,
 • rejestrację odwołań i decyzji odwoławczych,
 • obsługę korekt naliczonych świadczeń alimentacyjnych,
 • obsługę metryk sprawy,
 • współpracę z systemem Elektronicznego Zarzadzania Dokumentem eKancelaria.

System jest wykonany w wersji sieciowej, z wykorzystaniem technologii:

 • baza danych: Firebird,
 • język programowania: Delphi,
 • system operacyjny: Windows.

Formularz kontaktowy

   

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO).
1) Administratorem danych osobowych, który przetwarza Pani / Pana dane osobowe jest Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-708), ul. 4 Marca 38.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych administratora możliwy jest listownie na adres siedziby Spółki, elektronicznie na adres e-mail: iod@zeto.koszalin.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora.
4) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z mocy prawa oraz firmy, którym Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi strony www oraz w celu jej hostowania.
5) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu.
6) Posiada Pan / Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Ma Pan / Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.