Dodatki energetyczne

System DODATKI ENERGETYCZNE przeznaczony jest do obsługi wniosków o przyznanie dodatku energetycznego wspomagający realizację zadań określonych w Ustawie z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Funkcjonalność systemu:

 • prowadzenie pełnej ewidencji wniosków o przyznanie dodatku energetycznego,
 • wystawianie decyzji przyznających, zmieniających, odmownych, wstrzymujących, wygasających i wznowionych,
 • naliczanie list wypłat przyznanych dodatków energetycznych,
 • prowadzenie ewidencji kart wypłat dodatków,
 • współpraca z systemem DODATKI MIESZKANIOWE,
 • tworzenie statystyk złożonych wniosków oraz przyznanych i wypłaconych dodatków energetycznych,
 • współpraca z systemem Elektronicznego Zarzadzania Dokumentem eKancelaria.

Zakres funkcjonalny:

1. Wnioski/Wnioskodawcy:

 • rejestracja nowych wnioskodawców i wniosków o dodatek energetyczny,
 • wyliczenie należnego dodatku energetycznego,
 • obsługa postępowania dotyczącego złożonego wniosku,
 • obsługa decyzji,
 • poprawa danych we wprowadzonych wnioskach poprzez zmianę decyzji
 • szybkie zatwierdzanie decyzji z miejsca zakładki,
 • przeglądanie ewidencji wniosków według zadanego kryterium,
 • wnioski do wygaśnięcia,
 • numeracja akt wnioskodawców.

2. Rozliczenie świadczeń:

 • tworzenie i naliczanie list wypłat przyznanych dodatków, z możliwością obsługi w zakresie:
  • bieżących list wypłat,
  • list wyrównań,
 • wydruk listy wypłat wg płatne na konto osobiste, płatne w kasie, płatne przekazem, płatne na konto innej osoby; na konto dawcy energii
 • tworzenie zestawienia księgowego do listy i do miesiąca księgowego.
 • generowanie pliku z przelewami, przekazami pocztowymi oraz przelewami elektronicznymi do systemów bankowych;
 • tworzenie zapotrzebowania na środki na wpłatę dodatków dla danego miesiąca;
 • współpraca z System FK ZETO.

3. Wyszukiwania/Wydruki:

 • wykaz osób,
 • wykaz decyzji/pism,
 • wykaz wniosków.

4. Statystyka:

 • sprawozdanie z wypłaconych dodatków,
 • obsługa statystyki złożonych wniosków,
 • obsługa statystyki wypłaconych dodatków,
 • realizacja dodatków za okres.

5. Administrator obejmuje funkcje pozwalające na:

 • obsługę słowników systemowych,
 • obsługę parametrów systemowych,
 • obsługę użytkowników systemu (ewidencja, hasła, uprawnienia),
 • definiowanie szablonów decyzji i pism,
 • definiowanie szablonów numeracji urzędowej wniosków i decyzji.

Ponadto system zapewnia:

 • tworzenie i aktualizację słowników:
  • dostawców energii,
  • banków,
  • miejscowości i ulic,
  • rodzajów spraw i czynności,
 • korektę karty wypłat,
 • wydruk wprowadzonych korekt,
 • wykaz osób, których dane są przekazane odbiorcom,
 • wprowadzenie zmiany sposobu odbioru dodatku,
 • obsługę metryki spraw.

System jest wykonany w wersji sieciowej, z wykorzystaniem technologii:

 • baza danych: FireBird,
 • język programowania: Delphi,
 • system operacyjny: Windows/Linux

Formularz kontaktowy

   

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO).
1) Administratorem danych osobowych, który przetwarza Pani / Pana dane osobowe jest Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-708), ul. 4 Marca 38.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych administratora możliwy jest listownie na adres siedziby Spółki, elektronicznie na adres e-mail: iod@zeto.koszalin.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora.
4) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z mocy prawa oraz firmy, którym Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi strony www oraz w celu jej hostowania.
5) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu.
6) Posiada Pan / Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Ma Pan / Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.