Wspieranie rodziny i piecza

System WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA jest systemem informatycznym, przeznaczonym dla Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, wspomagającym realizację zadań ustawowych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

System pozwala na:

 • prowadzenie ewidencji osób i rodzin,
 • prowadzenie postępowań dla rejestrowanych wniosków,
 • obsługę procesu umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej,
 • przyznawanie i realizację przewidzianej ustawą pomocy, w tym: wydawanie decyzji i wypłacanie świadczeń,
 • rozliczenie rodzin zastępczych, rodzin pomocowych oraz osób zatrudnionych do pomocy,
 • prowadzenie rozliczeń między jednostkami,
 • prowadzenie sprawozdawczości.

Funkcjonalność systemu:

1. Prowadzenie ewidencji:

 • osób zarejestrowanych w systemie,
 • dzieci objętych opieką,
 • rodzin objętych pomocą,
 • rodzin zastępczych,
 • zarejestrowanych w systemie wywiadów,
 • przyznanej pomocy.

2. Rejestracja wniosków:

 • o pełnienie funkcji rodzinnego domu dziecka,
 • o pełnienie funkcji rodziny zastępczej,
 • o ustanowienie pieczy zastępczej rodzinnej lub instytucjonalnej dla dziecka,
 • o świadczenia dla dziecka w pieczy zastępczej,
 • o świadczenia dla osób usamodzielnianych,
 • o wspieranie rodziny przez rodzinę pomocową,
 • o świadczenia dla rodziny pomocowej,
 • o zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi,
 • o przydzielenie asystenta rodziny,
 • o objęcie pomocą przez rodzinę wspierającą,
 • o skierowanie do placówki wsparcia dziennego.

3. Obsługa procesów decyzyjnych, w tym wydawanie decyzji dotyczących:

 • przyznania świadczeń,
 • zmiany wysokości świadczeń,
 • zakończenia realizacji świadczeń,
 • odmowy przyznania świadczeń,
 • umorzenia postępowania do wniosku,
 • zamknięcia wniosku bez rozpatrzenia,
 • rejestracja innych postępowań do złożonych wniosków, odnotowanie odbioru decyzji.

4. Zarządzanie umieszczeniami:

 • umieszczenie dziecka z naszego powiatu,
 • umieszczenie dziecka z innego powiatu,
 • umieszczenie dziecka w innym powiecie.

5. Obsługa rozliczeń pomiędzy powiatem i gminami oraz pomiędzy powiatami, poprzez obsługę:

 • rozliczenie wynagrodzeń dla RZ, RDD, RP,
 • rozliczenie wynagrodzeń osób zatrudnionych do pomocy,
 • rozliczeń świadczeń na utrzymanie lokalu,
 • tworzenie danych do not rozliczeniowych.

6. Wykazy i rejestry:

 • wykaz osób,
 • wykaz rodzin,
 • wykaz udzielonych świadczeń,
 • wykaz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
 • wykaz dzieci do usamodzielnienia,
 • wykaz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

7. Przydzielenie rodzinie asystenta/koordynatora.
8. Przydzielenie rodziny wspierającej.
9. Przydzielenie rodziny pomocowej.
10. Przydzielenie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki.
11. Rejestracja działań podjętych wobec rodziny.
12. Rejestracja planu pracy z rodziną.
13. Rejestracja planu pomocy dziecku.
14. Listy wypłat, bieżące i wyrównań - naliczanie, przeglądanie, wydruki.
15. Wyprowadzanie z list plików do systemów bankowych.
16. Naliczanie sprawozdań z zakresu zadań wykonywanych przez gminę i powiat.
17. Ewidencja pracowników, w tym asystentów i koordynatorów.
18. Obsługa funkcji Administratora - m.in. dane instytucji, grupy użytkowników, użytkownicy systemu.
19. Definiowanie wzorców decyzji i pism.
20. Prowadzenie słowników systemowych.

21. System jest wykonany w wersji sieciowej, z wykorzystaniem technologii:

 • baza danych: Firebird,
 • język programowania: Delphi,
 • system operacyjny: Windows.