Wspieranie rodziny i piecza

System WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA jest systemem informatycznym, przeznaczonym dla Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, wspomagającym realizację zadań ustawowych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

System pozwala na:

 • prowadzenie ewidencji osób i rodzin,
 • prowadzenie postępowań dla rejestrowanych wniosków,
 • obsługę procesu umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej,
 • przyznawanie i realizację przewidzianej ustawą pomocy, w tym: wydawanie decyzji i wypłacanie świadczeń,
 • rozliczenie rodzin zastępczych, rodzin pomocowych oraz osób zatrudnionych do pomocy,
 • rozliczanie placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • prowadzenie rozliczeń między jednostkami,
 • prowadzenie sprawozdawczości,
 • współpracę z systemem Elektronicznego Zarzadzania Dokumentem eKancelaria.

Funkcjonalność systemu:

1. Prowadzenie ewidencji:

 • osób zarejestrowanych w systemie,
 • dzieci objętych pieczą zastępczą,
 • rodzin objętych pomocą,
 • placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • rodzin zastępczych i rodzinnych domów pomocy,
 • wniosków,
 • przyznanej pomocy.

2. Rejestracja wniosków:

 • o pełnienie funkcji rodzinnego domu dziecka,
 • o pełnienie funkcji rodziny zastępczej,
 • o ustanowienie pieczy zastępczej rodzinnej lub instytucjonalnej dla dziecka,
 • o świadczenia dla dziecka w pieczy zastępczej,
 • o świadczenia dla osób usamodzielnianych,
 • o wspieranie rodziny przez rodzinę pomocową,
 • o świadczenia dla rodziny pomocowej,
 • o świadczenia dla dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
 • o zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi,
 • o przydzielenie asystenta rodziny,
 • o objęcie pomocą przez rodzinę wspierającą,
 • o skierowanie do placówki wsparcia dziennego.

3. Obsługa procesów decyzyjnych, w tym wydawanie decyzji dotyczących:

 • przyznania świadczeń
 • zmiany wysokości świadczeń
 • zakończenia realizacji świadczeń
 • odmowy przyznania świadczeń
 • umorzenia postępowania do wniosku
 • zamknięcia wniosku bez rozpatrzenia
 • rejestracja innych postępowań do złożonych wniosków, odnotowanie odbioru decyzji.

4. Zarządzanie umieszczeniami:

 • umieszczenie dziecka z naszego powiatu,
 • umieszczenie dziecka z innego powiatu,
 • umieszczenie dziecka w innym powiecie.

5. Obsługa rozliczeń pomiędzy powiatem i gminami oraz pomiędzy powiatami, poprzez obsługę:

 • rozliczenie wynagrodzeń dla RZ, RDD, RP,
 • rozliczenie wynagrodzeń osób zatrudnionych do pomocy,
 • rozliczeń świadczeń na utrzymanie lokalu,
 • tworzenie danych do not rozliczeniowych.

6. Wykazy i rejestry:

 • wykaz osób
 • wykaz rodzin
 • wykaz udzielonych świadczeń
 • wykaz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
 • wykaz dzieci do usamodzielnienia
 • wykaz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • wykaz wpłat i stanu należności.

7. Przydzielenie rodzinie asystenta/koordynatora.

8. Przydzielenie rodziny wspierającej.

9. Przydzielenie rodziny pomocowej.

10. Przydzielenie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki.

11. Rejestracja działań podjętych wobec rodziny.

12. Rejestracja planu pracy z rodziną.

13. Rejestracja planu pomocy dziecku.

14. Listy wypłat, bieżące i wyrównań - naliczanie, przeglądanie, wydruki.

15. Wyprowadzanie z list plików do systemów bankowych.

16. Nienależnie pobrane świadczenia.

17. Naliczanie sprawozdań z zakresu zadań wykonywanych przez gminę i powiat.

18. Ewidencja pracowników, w tym asystentów i koordynatorów.

19. Obsługa funkcji Administratora - m.in. dane instytucji, grupy użytkowników, użytkownicy systemu.

20. Definiowanie wzorców decyzji i pism.

21. Prowadzenie słowników systemowych.

System jest wykonany w wersji sieciowej, z wykorzystaniem technologii:

 • baza danych: Firebird,
 • język programowania: Delphi,
 • system operacyjny: Windows.

Formularz kontaktowy

   

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO).
1) Administratorem danych osobowych, który przetwarza Pani / Pana dane osobowe jest Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-708), ul. 4 Marca 38.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych administratora możliwy jest listownie na adres siedziby Spółki, elektronicznie na adres e-mail: iod@zeto.koszalin.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora.
4) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z mocy prawa oraz firmy, którym Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi strony www oraz w celu jej hostowania.
5) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu.
6) Posiada Pan / Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Ma Pan / Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.