Stypendia

System STYPENDIA jest system informatycznym, przeznaczonym do obsługi wniosków o pomoc dla uczniów (stypendia), wspomagającym realizację zadań określonych ustawą z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie systemu oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym. System dedykowany jest dla jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych.

Funkcjonalność systemu:

 • rejestrację, aktualizację i przeglądanie danych z wniosków o przyznanie pomocy materialnej,
 • definiowanie szablonów treści decyzji,
 • tworzenie decyzji przyznających, zmieniających, odmownych, wstrzymujących,
 • tworzenie list wypłat,
 • generowanie dokumentu PIT-8S/8C,
 • rejestrację faktur/ rachunków.

Zakres funkcjonalny:

1. Wnioski/Decyzje:

 • rejestracja wniosków o stypendia,
 • określanie kwoty i okresu przyznania pomocy łącznie z planem realizacji wypłaty,
 • wydanie decyzji w oparciu o zdefiniowane szablony, podstawy prawne i uzasadnienia:
  • decyzji przyznającej pomoc,
  • decyzji odmawiającej przyznanie pomocy,
  • decyzji zmieniającej przyznaną pomoc,
  • decyzji uchylającej,
  • innej decyzji,
 • wystawianie pism do wniosku (np. pism wzywających do wyjaśnień),
 • rejestracja do wniosku:
  • zawieszenia/przywrócenia,
  • wstrzymania/wznowienia,
 • prowadzenie ewidencji odebrania decyzji,
 • rejestracja odwołań i wystawiania decyzji odwoławczych.

2. Listy wypłat:

 •  rozliczenie pomocy w podziale na:
  • listy bieżące,
  • listy wyrównań,
 • wydruk list wypłat:
  • płatne w kasie,
  • płatnych na konto osobiste,
  • płatnych na konto instytucji,
  • płatnych przekazem,
  • płatnych inną formą odbioru,
 • generowanie zestawień księgowych i miesięcznych wypłaconych pomocy,
 • generowanie pliku do systemu PRZELEWY/PRZEKAZY oraz do systemów bankowych (przelew elektroniczny).

3. Przeglądanie/Wykazy:

 • wykazu wniosków,
 • wykazu decyzji,
 • wykazu osób,
 • wykazu pism do wniosków,
 • karty udzielonej pomocy,
 • wykazu udzielonej pomocy,
 • zestawienia ilościowego według wskazanych kryteriów,
 • zestawienie z podziałem na szkoły.

4. Obsługa PIT-ów 8S/8C:

 • naliczenie,
 • wydruk,
 • ewidencja.

5. Administrator:

 • prowadzenie zbioru użytkowników systemu,
 • tworzenie i aktualizację słowników systemowych,
 • tworzenie i aktualizację słowników: banków, Urzędów Skarbowych, grup wypłat,
 • przedmiotów,
 • definiowanie szablonów treści decyzji,
 • definiowanie podstaw prawnych i uzasadnień,
 • definiowanie definicji kancelaryjnych i automatycznej numeracji wniosków i decyzji,
 • korektę karty udzielonej pomocy.

Dużą zaletą systemu jest możliwość wypłaty stypendiów w różnych okresach (niemiesięcznych). Ponadto wypłaty mogą być dzielone na części i skierowane do różnych odbierających w tym instytucji.

System jest wykonany w wersji sieciowej, z wykorzystaniem technologii:

 • baza danych: Firebird,
 • język programowania: Delphi,
 • system operacyjny: Windows.

Formularz kontaktowy

   

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO).
1) Administratorem danych osobowych, który przetwarza Pani / Pana dane osobowe jest Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-708), ul. 4 Marca 38.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych administratora możliwy jest listownie na adres siedziby Spółki, elektronicznie na adres e-mail: iod@zeto.koszalin.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora.
4) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z mocy prawa oraz firmy, którym Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi strony www oraz w celu jej hostowania.
5) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu.
6) Posiada Pan / Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Ma Pan / Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.