Rodziny zastępcze

System RODZINY ZASTĘPCZE jest system informatycznym, przeznaczonym dla Powiatowych i Miejskich Centrów Pomocy Rodzinie, wspomagającym realizację ich zadań ustawowych z zakresu pomocy społecznej.

System posiada świadectwo zgodności,  wydane przez MPIPS,  na poziom organizacyjny POWIAT.

Funkcjonalność systemu:

 • automatyzacja czynności związanych z rejestracją i obiegiem informacji w PCPR,
 • przyznawanie i realizacja przewidzianej ustawą pomocy, w tym: wydawanie decyzji i wypłacanie świadczeń,
 • prowadzenie sprawozdawczości określającej wielkość i rodzaje wypłacanych świadczeń,
 • przekazywanie zgodnie z wymaganiami ustawy, w wersji elektronicznej - sprawozdawczości oraz wymaganych zbiorów centralnych właściwemu wojewodzie,
 • współpracę z Platformą Integracyjną Centralnego Systemu  Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego,
 • współpracę z programem PŁATNIK w zakresie przekazywania danych dot. wymaganych dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.

Zakres funkcjonalny:
1. Ewidencja rodzin:

 • prowadzenie ewidencji rodzin w oparciu o wywiady środowiskowe i kontrolne w zakresie rejestracji, aktualizacji i przeglądania danych.

2. Usamodzielnienie i kontynuowanie nauki:

 • wprowadzanie informacji o usamodzielnieniach,
 • wprowadzanie indywidualnego programu usamodzielnienia,
 • wprowadzenie informacji o wnioskowanej pomocy.

3. Pomoc dla cudzoziemców:

 • rejestracja wywiadu,
 • wprowadzenie pomocy dla cudzoziemca,
 • ewidencję składek ZUS.

4. Skierowanie do Rodzinnego Domu Dziecka.
5. Prowadzenie Ewidencji Pracy Socjalnej.
6. Prowadzenie ewidencji składek ZUS dla cudzoziemców.
7. Prowadzenie ewidencji kontraktów i umów z podopiecznymi.
8. Zatwierdzenie Wnioskowanej Pomocy:

 • przeglądanie wykazu wnioskowanej pomocy,
 • podjęcie decyzji dotyczącej wnioskowanej pomocy,
 • wydanie decyzji w oparciu o zdefiniowane szablony i podstawy prawne.

9. Ewidencja Decyzji - obsługa wszystkich typów decyzji.
10. Ewidencję odwołań i decyzji odwoławczych.

11. Listy Wypłat:

 • rozliczanie świadczeń w podziale na listy bieżące i listy wyrównań,
 • wydruk list wypłat płatnych w kasie, przekazem, płatnych na konto osobiste,
 • generowanie zapotrzebowania na środki finansowe,
 • generowanie zestawienia księgowego wypłaconych świadczeń,
 • generowanie pliku do systemu PRZELEWY/PRZEKAZY.

12. Ewidencja Zobowiązań:

 • obsługa ewidencji rodzin zobowiązanych do alimentacji w oparciu o wywiady środowiskowe,
 • wprowadzenie informacji o zmianie sytuacji rodziny,
 • wprowadzenie informacji o zobowiązaniach,
 • podjęcie decyzji w sprawie o odpłatności,
 • wydanie decyzji w oparciu o zdefiniowane szablony i podstawy prawne,
 • tworzenie wykazu osób zobowiązanych do alimentacji.

13. Statystyki/Zestawienia:

 • tworzenie sprawozdań,
 • tworzenie zestawień dotyczących rodzin i podopiecznych.

14. Współpraca z  Platformą Integracyjną CSIZS obejmuje:

 • obsługę poczty i dokumentów elektronicznych,
 • współpracę z Terminalem Mobilnym,
 • ewidencję wysłanych i odebranych komunikatów,
 • ewidencję danych o składkach ZUS,
 • obsługę parametrów współpracy z PI CSIZS,
 • pobranie słowników z PI CSIZS,
 • weryfikację beneficjenta w zakresie: tożsamości osoby w CBB, pobranych świadczeń w JOPS, sprawdzenia zgodności osoby z danymi w CBB, ewidencji PESEL, EKS-MOoN, Aplikacji Centralnej Rynek Pracy, Centralnej Ewidencji Kierowców, Platformy Usług Elektronicznych ZUS, e-Podatków, CEIDG, KRS.

15. Administrator:

 • prowadzenie zbioru użytkowników systemu,
 • tworzenie i aktualizację słowników systemowych,
 • definiowanie form pomocy,
 • definiowanie szablonów treści decyzji,
 • definiowanie podstaw prawnych decyzji,
 • definiowanie numerów kancelaryjnych,
 • definiowanie parametrów systemowych.

Ponadto system zapewnia:

 • tworzenie - wymaganej przepisami sprawozdawczości w wersji elektronicznej,
 • obsługę słowników centralnych,

System jest wykonany w wersji sieciowej, z wykorzystaniem technologii:

 • baza danych: Firebird,
 • język programowania: Delphi,
 • system operacyjny: Windows.
Strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji tutaj. x