Aplikacja centralna

System APLIKACJA CENTRALNA jest systemem informatycznym, przeznaczonym dla jednostek pomocy społecznej, wspomagającym pracowników w uzyskiwaniu informacji o klientach, w oparciu o ewidencję osób rejestrowanych w następujących systemach autorstwa ZETO Koszalin Sp. z o.o.:

Funkcjonalność systemu:
Zapytania klientów pomocy społecznej odbywają się w oparciu o następujące kryteria:

 • dane dotyczące osoby:
  • PESEL,
  • seria i numer dokumentu tożsamości,
  • nazwisko,
  • imię,
  • data urodzenia,
  • miejscowość,
  • ulica,
  • numer domu,
  • rodzaj adresu (pobyt stały, czasowy lub do korespondencji),
 • aplikacja, w której będą wyszukiwane osoby,
 • okres, z jakiego mają być wybierane grupy informacji do ograniczenia wyboru elementów.

Zakres informacji pobieranych do przeglądania wyświetlanych informacji o kliencie jest następujący:

 • Informacje o osobie - umożliwia wyświetlenie informacji o danej osobie, członkach rodziny, dochodach osoby oraz wywiadach w ramach jednego wskazanego systemu.
 • Wnioski - umożliwia wyświetlenie wykazu wniosków zarejestrowanych w danym systemie i związanych z daną osobą, gdzie data zarejestrowania wniosku spełnia kryteria okresu wyszukiwania danych. Wyszukiwana osoba może być zarówno wnioskodawcą, świadczeniobiorcą lub też innym członkiem rodziny.
 • Decyzje - umożliwia wyświetlenie wykazu wydanych decyzji w wybranym systemie i związanych z daną osobą, gdzie data podjęcia decyzji spełnia kryteria okresu wyszukiwania danych. Wyszukiwana osoba może być zarówno wnioskodawcą, świadczeniobiorcą lub też innym członkiem rodziny.
 • Świadczenia - umożliwia wyświetlenie wykazu wypłaconych świadczeń z danego systemu, wraz ze szczegółowymi informacjami o tych świadczeniach, czyli podgląd tak zwanej karty świadczeń.
 • Dochody łącznie - umożliwia wygenerowanie raportu zawierającego zestawienie dochodów według stanu z ostatniego zarejestrowanego wniosku/wywiadu. Zliczenie dochodów poszczególnych osób w rodzinie następuje z podziałem na systemy.
 • Świadczenia łącznie - umożliwia wyświetlenie wykazu wypłaconych świadczeń ze wszystkich systemów spełniających kryteria wyszukiwania, wraz ze szczegółowymi informacjami o tych świadczeniach. Dodatkowo można wygenerować raport z wykazu świadczeń.

APLIKACJA CENTRALNA umożliwia wygenerowanie raportu z przeszukiwania baz danych dla wybranych systemów oraz według wskazanych grup informacji: dane osobowe, dane o rodzinie, członkowie rodziny, dochody, wnioski, decyzje, świadczenia.

Możliwy jest wydruk zaświadczeń według wybranych wzorców dokumentów, zdefiniowanych dowolnie przez pracowników.

Dodatkowo system APLIKACJA CENTRALNA pozwala na eksport danych do pliku .xls oraz .doc w zakresie wybranych systemów według wskazanych grup informacji: dane osobowe, dane o rodzinie, członkowie rodziny, dochody, wnioski, decyzje, świadczenia.

System APLIKACJA CENTRALNA umożliwia również wykonywanie obliczeń statystycznych, z możliwością wskazywania systemów, z których dane mają być pobierane oraz możliwością listowania i eksportu danych do pliku .xls oraz .doc. Informacje zawarte w statystykach, z podziałem na poszczególne systemy, są następujące:

 • liczba aktywnych wnioskodawców związanych z decyzjami przyznającymi,
 • liczba aktywnych wnioskodawców związanych z decyzjami odmownymi,
 • liczba aktywnych wnioskodawców związanych z decyzjami kończącymi realizację,
 • liczba aktywnych świadczeniobiorców,
 • liczba środowisk objętych pomocą,
 • liczba środowisk objętych pomocą z ilościowym wyszczególnieniem osób środowisku.

System jest wykonany w wersji sieciowej, z wykorzystaniem technologii:

 • baza danych: Firebird,
 • język programowania: Delphi,
 • system operacyjny: Windows.

Formularz kontaktowy

   

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO).
1) Administratorem danych osobowych, który przetwarza Pani / Pana dane osobowe jest Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-708), ul. 4 Marca 38.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych administratora możliwy jest listownie na adres siedziby Spółki, elektronicznie na adres e-mail: iod@zeto.koszalin.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora.
4) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z mocy prawa oraz firmy, którym Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi strony www oraz w celu jej hostowania.
5) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu.
6) Posiada Pan / Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Ma Pan / Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.