Dodatki mieszkaniowe

System DODATKI MIESZKANIOWE przeznaczony jest do obsługi wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, wspomagający realizację zadań określonych Ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych. System dedykowany jest dla jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych.

Funkcjonalność systemu:

 • prowadzenie pełnej ewidencji wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 • wystawianie decyzji przyznających, zmieniających, odmownych, wstrzymujących, wygasłych i wznowionych,
 • naliczanie list wypłat przyznanych dodatków mieszkaniowych,
 • prowadzenie ewidencji wniosków i kart wypłat oddzielnie dla każdego wnioskodawcy,
 • prowadzenie ewidencji zarządców i banków,
 • tworzenie statystyk złożonych wniosków oraz przyznanych i wypłaconych dodatków mieszkaniowych,
 • współpraca z systemem Elektronicznego Zarzadzania Dokumentem eKancelaria.

Zakres funkcjonalny

1. Wnioski/Wnioskodawcy:

 • rejestracja nowych wnioskodawców i wniosków o dodatek mieszkaniowy,
 • wyliczenie należnego dodatku mieszkaniowego,
 • wydruk decyzji przyznającej, odmownej oraz rozliczenie,
 • poprawa danych we wprowadzonych wnioskach poprzez zmianę sytuacji,
 • wydruk wstrzymania wypłaty, wygaśnięcia decyzji, wznowienia wypłaty,
 • przeglądanie ewidencji wniosków według zadanego kryterium,
 • szybkie zatwierdzanie decyzji z miejsca zakładki,
 • numeracja akt Wnioskodawców.

2. Rozliczenie świadczeń:

 • w zakresie list wypłat bieżących:
 • naliczanie listy wypłat dodatków,
 • przeglądanie listy wypłat,
 • wydruk listy wypłat wg:
  • zarządców (płatne na konto instytucji),
  • płatne na konto osobiste wnioskodawców,
  • płatne w kasie,
  • płatne przekazem,
 • w zakresie list wyrównań wykonywane są funkcje jak dla list bieżących z możliwością wyboru:
  • zbiorczo dla wszystkich wniosków,
  • indywidualnie dla wybranego wniosku,
 • zamknięcie miesiąca/Wykaz list,
 • generowanie danych do przelewów z wybranych list.

3. Wyszukiwania/Wydruki:

 • wykaz osób,
 • wykaz decyzji/pism,
 • wykaz wniosków wg zarządców,
 • zestawienie wypłaconych dodatków wg ulic,
 • zestawienie wniosków,
 • wykaz wypłat dla zarządców.

4. Statystyka:

 • statystyki złożonych wniosków,
 • statystyki przyznanych/wypłaconych dodatków w/g różnych kryteriów,
 • SG Dział 12,
 • monitoringu mieszkaniowego,
 • realizacji dodatków za okres,
 • symulacja dla zmiany ograniczenia wysokości dodatku,
 • statystyka gospodarstw wg. średniego dochodu na osobę.

Ponadto system zapewnia:

 • tworzenie i aktualizację słowników:
  • zarządców i podmiotów,
  • miejscowości i ulice,
  • rodzaj wydatków,
  • źródła dochodów,
 • korektę karty wypłat,
 • wydruk wprowadzonych korekt,
 • wprowadzenie zmiany odbierającego dodatek,
 • obsługę metryki spraw,
 • symulację wzrostu wartości dodatków,
 • wykaz osób, których dane są przekazane odbiorcom,
 • zmianę parametrów ustawowych do rozliczeń,
 • tworzenie wedle uznania wzorów decyzji/pism,
 • nadawanie użytkownikom indywidualnych uprawnień do funkcji programu.

System jest wykonany w wersji sieciowej, z wykorzystaniem technologii:

 • baza danych: Firebird,
 • język programowania: Delphi,
 • system operacyjny: Windows/Linux.

Formularz kontaktowy

   

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO).
1) Administratorem danych osobowych, który przetwarza Pani / Pana dane osobowe jest Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-708), ul. 4 Marca 38.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych administratora możliwy jest listownie na adres siedziby Spółki, elektronicznie na adres e-mail: iod@zeto.koszalin.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora.
4) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z mocy prawa oraz firmy, którym Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi strony www oraz w celu jej hostowania.
5) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu.
6) Posiada Pan / Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Ma Pan / Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.
Strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji tutaj. x