Majątek trwały

Aplikacja MAJĄTEK TRWAŁY zapewnia kompleksową obsługę ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ewidencja może być prowadzona dla kilku jednostek organizacyjnych równocześnie. Dla każdej jednostki prowadzony jest odrębny spis.

Funkcjonalność aplikacji zapewnia:

 • ewidencję posiadanych przez jednostki środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, środków niskocennych znajdujących się w eksploatacji oraz zlikwidowanych,
 • prowadzenie słownika klasyfikacji rodzajowej środków trwałych wraz z wykazem aktualnych stawek,
 • prowadzenie ewidencji dokumentów obrotowych dotyczących zmian wartości lub ilości majątku trwałego oraz wydruki ruchu majątku trwałego w jednostkach,
 • naliczanie umorzeń (jak również amortyzacji) dla pozycji znajdujących się w zbiorze majątku trwałego,
 • analityczne i syntetyczne wydruki umorzeń, amortyzacji, wartości początkowych według grup KRST, kont i miejsc powstawania kosztów, komórek organizacyjnych,
 • wydruk podstawowych zestawień dotyczących stanu kartoteki majątku trwałego, umorzeń /również amortyzacji/, operacji przyjęcia, ruchu i likwidacji według wymaganych przekrojów oraz możliwość eksportu wybranych zestawień do pliku,
 • opracowanie i wydruk wymaganych zestawień dla potrzeb sprawozdawczości,
 • wspomaganie inwentaryzacji w zakresie wydruku arkuszy spisowych, rozliczanie inwentaryzacji, zestawienia niedoborów i nadwyżek inwentaryzacyjnych,
 • możliwość oznakowania składników majątku za pomocą etykiet z kodami kreskowymi i automatyczne rozliczenie inwentaryzacji przeprowadzonej z użyciem czytnika kodów,
 • eksportowanie danych do innych programów.

Zakres funkcjonalny:

 • ewidencja dokumentów obrotowych za poszczególne lata, wydruk pojedynczych dokumentów oraz zbiorcze zestawienia za wybrany okres,
 • obsługa Bilansu Otwarcia dla dowolnie wybranego roku,
 • obsługa kartoteki środków trwałych, spis majątku, karty środka trwałego, wydruk wywieszek, generowanie pliku do wydrukowania etykiet z kodem kreskowym, raporty stanu majątku,
 • aktualizacja obrotów, naliczanie umorzenia,
 • raporty dotyczące wartości majątku i jego amortyzacji,
 • obsługa inwentaryzacji,
 • obsługa danych słownikowych,
 • administrowanie systemem.