Kasa

Aplikacja KASA jest specjalizowanym modułem obsługi kasy urzędu. Pozwala na przyjmowanie wpłat oraz dokonywanie wypłat z kasy urzędu. W przypadku realizacji wpłaty związanej z opłatami Skarbu Państwa, poprzez powiązanie z aplikacjami OPŁATY SKARBU PAŃSTWA i F-K, posiada informacje o stanie zobowiązań danego płatnika ze wskazaniem jego rodzaju.

Aplikacja umożliwia bieżącą kontrolę stanu kasy urzędu - istnieje możliwość uzyskania informacji o wysokości przyjętych wpłat dla poszczególnych opłat.

Funkcjonalność aplikacji zapewnia:

 • informacja o stanie zobowiązań danego płatnika ze wskazaniem jego rodzaju - wyświetlane są informacje o zobowiązaniach w podziale na:
  • przypis,
  • wpłaty,
  • nadpłata / zaległość na 1 styczeń danego roku oraz bieżąca,
  • umorzenia,
  • zaniechania,
  • przypis korekcyjny,
 • przyjęcie wpłaty podatkowej z automatycznym zarejestrowaniem jej na karcie płatnika - w trakcie operacji naliczane są automatycznie należne odsetki od wpłat dokonywanych po terminie płatności,
 • przyjęcie wielu opłat komunikacyjnych w formie jednej operacji z wyszczególnieniem poszczególnych opłat na pokwitowaniu wpłaty,
 • operacje wpłat i wypłat nie związanych z opłatami,
 • automatyczne księgowanie operacji kasowych w zbiorach płatników aplikacji OPŁATY SKRABU PAŃSTWA oraz zbiorach aplikacji F-K,
 • emisja pokwitowań,
 • emisja raportów kasowych,
 • bieżące zamknięcie raportu kasowego i roczne zamkniecie kasy.
Strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji tutaj. x