System informacji

Aplikacja SIK System Informacji dla Kierownictwa skierowana jest do kadry kierowniczej i zawiera niezbędne informacje związane z działalnością Powiatu, wspomagające proces zarządzania. Zastosowane rozwiązania technologiczne zapewniają intuicyjną i przyjazną obsługę systemu. Informacje w systemie dostępne są w pięciu obszarach tematycznych. Prezentacja danych uzyskanych z poszczególnych obszarów informacji przedstawiona jest w formie tabelarycznej i graficznej.

W ramach każdego z prezentowanych obszarów informacyjnych możemy uzyskać następujące informacje:

Budżet:

 • realizacja wykonania budżetu,
 • stan realizacji zadań własnych, zleconych, porozumień,
 • stan realizacji zadań rzeczowych,
 • plan finansowy jednostki,
 • sprawozdawczość budżetowa.

Majątek Trwały:

 • wartość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych,
 • zestawienie środków trwałych według ich wartości.

Opłaty Skarbu Państwa:

 • stan należności Opłat Skarbu Państwa,
 • ściągalność Opłat Skarbu Państwa.

Kadry i Płace:

 • średnie zatrudnienie,
 • średnie wynagrodzenie,
 • wynagrodzenie ogółem z podziałem na składniki płacowe.

Finanse i Księgowość:

 •  stan realizacji należności i zobowiązań,
 •  stan środków trwałych, długoterminowych aktywów finansowych, inwestycji,
 •  koszty według rodzajów,
 •  kredyty, pożyczki,
 •  fundusze i wynik finansowy.

Dane w systemie można przeszukiwać wg różnych kryteriów wyboru, co pozwala na analizę danych nie tylko na poziomie danego roku, ale również porównać dane z wielu lat w obrębie Powiatu.