Opłata Skarbu Państwa

Aplikacja OPŁATY SKARBU PAŃSTWA pozwala na:

 • prowadzenie ewidencji opłat Skarbu Państwa w rozbiciu na raty o określonych terminach płatności,
 • ewidencję nadpłat i zaległości z lat ubiegłych ogółem oraz z podziałem na lata, których dotyczy dana nadpłata lub zaległość,
 • wydruk upomnień i wezwań do zapłaty, upomnienia oraz wezwania do zapłaty  wystawiane dla zaległości ubiegłorocznej generowane są dla lat wybranych przez użytkownika,
 • wydruk potwierdzania sald,
 • wydruk nadpłat i zaległości ubiegłorocznych,
 • zestawienie wpłat należności i przypisów z automatycznym wyliczeniem salda w postaci karty rozliczeniowej płatnika,
 • odroczenie płatności należności,
 • automatyczny bilans otwarcia na rok następny z wyliczeniem odsetek od zaległości na koniec okresu rozliczeniowego,
 • ewidencjonowanie należności długoterminowych,
 • automatyczne księgowanie przypisu,
 • automatyczne rozdysponowanie nadpłaty ubiegłorocznej na poczet przypisy roku bieżącego,
 • opłaty ściśle współpracują z aplikacją F-K, FAKTUROWANIE oraz aplikacją KASA, w których na bieżąco znajduje się informacja o stanie należności każdego płatnika.

W aplikacji istnieje możliwość uzyskania pełnej informacji o danym płatniku i stanie jego należności w funkcji Rozliczeniu płatnika, gdzie zawarte są następujące informacje o:

 • zaległościach z lat ubiegłych ogółem lub w rozbiciu na poszczególne lata, których dotyczy dana zaległość,
 • przypisie korekcyjnym ogółem lub korekcie zaległości ubiegłorocznej dla wybranego roku,
 • odsetkach od zaległości ogółem lub liczonych dla danego roku zaległości,
 • odsetkach o przypisie korekcyjnym ogółem lub dotyczących korekty odsetek dla danego roku zaległości,
 • nadpłacie ubiegłorocznej ogółem lub w rozbiciu na poszczególne lata, których dotyczy dana nadpłata,
 • należności bieżącej w podziale na raty,
 • terminie płatności,
 • odsetkach od należności bieżącej wyliczanych od nieterminowych wpłat,
 • wpłatach,
 • przypisach,
 • saldzie płatnika na dany dzień.

Ponadto istnieje możliwość uzyskania jeszcze bardziej dokładnych informacji o poszczególnych wpłatach, takich jak:

 • data i czas wpłaty,
 • operator,
 • zarachowanie danej wpłaty,
 • informacja o poleceniu księgowania,
 • kwota wpłaty.
Strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji tutaj. x