Opłata Skarbu Państwa

Aplikacja OPŁATY SKARBU PAŃSTWA pozwala na:

  • prowadzenie ewidencji opłat Skarbu Państwa w rozbiciu na raty o określonych terminach płatności,
  • ewidencję nadpłat i zaległości z lat ubiegłych ogółem oraz z podziałem na lata, których dotyczy dana nadpłata lub zaległość,
  • wydruk upomnień i wezwań do zapłaty, upomnienia oraz wezwania do zapłaty  wystawiane dla zaległości ubiegłorocznej generowane są dla lat wybranych przez użytkownika,
  • wydruk potwierdzania sald,
  • wydruk nadpłat i zaległości ubiegłorocznych,
  • zestawienie wpłat należności i przypisów z automatycznym wyliczeniem salda w postaci karty rozliczeniowej płatnika,
  • odroczenie płatności należności,
  • automatyczny bilans otwarcia na rok następny z wyliczeniem odsetek od zaległości na koniec okresu rozliczeniowego,
  • ewidencjonowanie należności długoterminowych,
  • automatyczne księgowanie przypisu,
  • automatyczne rozdysponowanie nadpłaty ubiegłorocznej na poczet przypisy roku bieżącego,
  • opłaty ściśle współpracują z aplikacją F-K, FAKTUROWANIE oraz aplikacją KASA, w których na bieżąco znajduje się informacja o stanie należności każdego płatnika.

W aplikacji istnieje możliwość uzyskania pełnej informacji o danym płatniku i stanie jego należności w funkcji Rozliczeniu płatnika, gdzie zawarte są następujące informacje o:

  • zaległościach z lat ubiegłych ogółem lub w rozbiciu na poszczególne lata, których dotyczy dana zaległość,
  • przypisie korekcyjnym ogółem lub korekcie zaległości ubiegłorocznej dla wybranego roku,
  • odsetkach od zaległości ogółem lub liczonych dla danego roku zaległości,
  • odsetkach o przypisie korekcyjnym ogółem lub dotyczących korekty odsetek dla danego roku zaległości,
  • nadpłacie ubiegłorocznej ogółem lub w rozbiciu na poszczególne lata, których dotyczy dana nadpłata,
  • należności bieżącej w podziale na raty,
  • terminie płatności,
  • odsetkach od należności bieżącej wyliczanych od nieterminowych wpłat,
  • wpłatach,
  • przypisach,
  • saldzie płatnika na dany dzień.

Ponadto istnieje możliwość uzyskania jeszcze bardziej dokładnych informacji o poszczególnych wpłatach, takich jak:

  • data i czas wpłaty,
  • operator,
  • zarachowanie danej wpłaty,
  • informacja o poleceniu księgowania,
  • kwota wpłaty.
Strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji tutaj. x