Budżet

Aplikacja BUDŻET zapewnia:

 • możliwość prowadzenia budżetu w podziale na:
  • jednostki organizacyjne,
  • dysponenta budżetu,
  • zadania własne, zlecone, powierzone,
  • zadania rzeczowe,
 • tworzenie projektu budżetu z możliwością wykorzystania budżetu roku poprzedniego, poprzez przeniesienie linii budżetu. W tworzeniu projektu zachowany jest podział na dział, rozdział, paragraf (dochody, wydatki ) i opcjonalnie zadania,
 • możliwość importu planu finansowego jednostek z systemu Besti@,
 • zatwierdzenie projektu budżetu jako prowizorium, (w przypadku zatwierdzonego prowizorium ewentualne księgowania w systemie FK są odnotowywane jako realizacja budżetu),
 • możliwość prowadzenia budżetu kosztowego,
 • ewidencja zmian w budżecie (zatwierdzanych przez Radę lub Zarząd),
 • kontrola realizacji budżetu - zestawienia,
 • możliwość pobierania wykonania budżetu z dokumentów księgowych każdego dnia,
 • raportowanie przekroczeń,
 • zapisywanie budżetów jednostkowych do każdego miesiąca,
 • ewidencję wykonania w budżecie na podstawie sprawozdań z jednostek podległych,
 • symulację wprowadzonych zmian bez potrzeby ich zatwierdzania,
 • symulację wykonania budżetu na podstawie wprowadzonych dokumentów księgowych,
 • możliwość automatycznego zaczytania sprawozdań jednostkowych z systemu SJO BeSTi@, Excel
 • automatyczne księgowanie sprawozdań do FK zgodnie z utworzonymi szablonami księgowania,
 • scalanie budżetów jednostek podległych,
 • tworzenie i emisję standardowych sprawozdań jednostkowych i zbiorczych,
 • możliwość zaczytywania sprawozdawczości jednostkowej i zbiorczej, wprowadzonych uchwał do systemu BeSTi@,
 • możliwość zaczytywania zaangażowania z kont pozabilansowych,
 • możliwość zaczytywania zobowiązań z kont rozrachunkowych,
 • możliwość eksportowania wybranych zestawień budżetów jednostkowych, zbiorczego do pliku w formacie .xls,
 • obsługa słowników:
  • jednostek organizacyjnych,
  • działów,
  • rozdziałów,
  • paragrafów,
  • dysponentów,
  • zadań.

Moduł EWIDENCJA WNIOSKÓW O ZMIANĘ BUDŻETU służy do ewidencjonowania i przetwarzania wniosków składanych przez  kierowników jednostek oraz wydziałów Urzędu, o zmiany w ich budżetach w ramach wyznaczonych kompetencji. Rejestracja wniosku odbywa się na podstawie budżetu danej jednostki. Osoba uprawniona do rejestracji, wprowadza wniosek pod odpowiednią datą i  nadając mu numer wg własnej ewidencji, a następnie wartości zwiększeń i zmniejszeń na poszczególnych klasyfikacjach budżetowych. Po sprawdzeniu poprawności wprowadzonych danych, zatwierdza wniosek.

Zatwierdzony wniosek kolejno trafia na listę wprowadzonych wniosków, gdzie znajdują się zatwierdzone wnioski ze wszystkich jednostek i wydziałów. Kolejno pracownik Urzędu dokonuje weryfikacji wprowadzonych wniosków (sprawdza ich poprawność). Wniosek może zostać poprawnie zweryfikowany, odrzucony, bądź zmieniony. Wszystkie przyjęte wnioski trafiają na listę oczekujących do włączenia do uchwały .  Po włączeniu do odpowiedniej uchwały, a następnie jej zatwierdzeniu zmiany zawarte we wnioskach wchodzą w życie.

Wszystkie etapy przejścia wniosku, od wprowadzenia aż do wejścia zmian w życie, są opatrzone w odpowiednie statusy oraz daty kolejnych etapów. Zmiany każdego z nich  może śledzić każdy użytkownik w ramach „swojego” wniosku.

Aplikacja PORTAL BUDŻETOWY dzięki wykorzystaniu technologii internetowej zapewnia możliwość monitorowania realizacji planu budżetowego przez kierownictwo podległych jednostek organizacyjnych oraz wydziały urzędu z dowolnego miejsca.

Na portalu w ramach jednostki organizacyjnej mamy możliwość oglądania planu  w zakresie dochodów i wydatków w  wybranej przez użytkownika szczegółowości ( dział, rozdział, paragraf, rodzaj zadania, dysponent, plan ,wykonanie).

Użytkownik decyduje o prezentacji kolumn w zakresie planu, wykonania, zaangażowania, pozostało i procentu wykonania. W ramach prezentowanego wykonania dla poszczególnych klasyfikacji budżetowych istnieje możliwość prezentacji poszczególnych dokumentów księgowych składających się na dane wykonanie. Dane na portalu prezentowane są w formie  tabeli lub  wykresu.

Strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji tutaj. x