Finanse i Księgowość

Aplikacja FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ zapewnia prowadzenie oddzielnej ewidencji księgowej dla Organu, jednostki i funduszy oraz umożliwia obsługę wydziału finansowego w zakresie:

 • wprowadzania planu kont w układzie syntetycznym i analitycznym z podziałem na:
  • bilansowe i pozabilansowe,
  • rozrachunkowe i nie rozrachunkowe,
 • prowadzenia dziennika zapisów księgowych i księgi głównej,
 • ewidencji dokumentów księgowych w układzie zapisów księgowych i dekretacji budżetowej. Aplikacja umożliwia - na podstawie wprowadzonych dokumentów - symulację sald i obrotów (bez konieczności zaksięgowania dokumentu można sprawdzić stan konta),
 • wprowadzanie indywidualnych wpłat spod wyciągu bankowego na karty podatników oraz tworzenie automatycznie dekretów na konta dochodów Urzędu z podziałem na dział, rozdział, paragraf i dysponenta,
 • naliczania automatycznie odsetek od zaległości,
 • wydruk zarachowań na podatnika (zarachowanie bieżących wpłat na przypis i odsetki, zaległości oraz koszty upomnienia),
 • prowadzenie ewidencji dokumentów księgowych w rozbiciu na rodzaje dokumentów,
 • ewidencji obrotów i sald na wszystkich kontach analitycznych,
 • scalania ewidencji sald i obrotów dla Organu, jednostki i funduszy,
 • możliwości przedstawienia stanu w każdej chwili, na dowolnie wybranym koncie lub  zakresie kont,
 • wydruk analitycznych i syntetycznych zestawień sald i obrotów (dokumenty zaksięgowane i nie zaksięgowane),
 • rozliczenia rozrachunków (zestawienia rozliczonych i nierozliczonych, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe),
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży,
 • wyprowadzenie rejestr zakupów i sprzedaży w formie pliku XLS,
 • tworzenie deklaracji podatkowej VAT-7  i wyprowadzanie deklaracji w formie pliku XML,
 • scalanie deklaracji VAT -7 na poziomie Gminy
 • automatyczne księgowanie na wynik finansowy,
 • automatyczne tworzenie bilansu otwarcia na rok następny,
 • obsługi słowników.

Księgowania w systemie F-K są ściśle powiązane z modułem BUDŻET, tzn. w momencie wprowadzania dokumentów związanych z dochodami lub wydatkami (dekretacja na dział, rozdział, paragraf, dysponenta i zadanie) istnieje możliwość kontroli z planem na poszczególnych liniach budżetu. W danym momencie prezentowane jest również dotychczasowe wykonanie. Moduł do księgowania elektronicznych wyciągów bankowych zapewnia automatyczne zaczytywanie wyciągów bankowych w oparciu o zdefiniowane szablony księgowania w ramach bankowej usługi płatności masowych.

BILANS moduł umożliwia tworzenia bilansów jednostkowych i zbiorczych. Bilanse jednostkowe powstają na formularzach bilansowych z wykorzystaniem wprowadzonych zapisów księgowych na poszczególnych kontach. Użytkownik po przypisaniu odpowiednich kont do formularza uruchamia funkcję, która zaczytuje dane z bazy. Uzyskane bilanse jednostkowe - w formie papierowej i elektronicznej - przekazywane są do jednostki nadrzędnej. Po zaczytaniu poszczególnych budżetów jednostkowych następuje ich scalenie i na tej podstawie tworzony jest zbiorczy bilans dla GMINY.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT moduł umożliwia tworzenie rachunku zysków i strat jednostkowych i zbiorczych. Sprawozdanie powstaje na formularzach z danymi zaewidencjonowanymi na poszczególnych kontach księgowych. Sporządzony rachunek zysków i strat można przekazać do jednostki nadrzędnej w formie papierowej i elektronicznej.