ePodatki

Użytkownikom systemu Gmina v.2 udostępniona została usługa ePodatki GMINA - dane podatkowe. Usługa ta dedykowana jest dla osób, które za pośrednictwem sieci Internet chcą uzyskać informacje o wystawionych decyzjach podatkowych oraz stanie swoich należności wobec gminy.
Prezentowane informacje w zakresie decyzji podatkowych dotyczą podatku od nieruchomości i łącznego zobowiązania pieniężnego/ podatku rolnego/ podatku leśnego. Informacje w zakresie należności wobec gminy dotyczą wszystkich podatków i opłat występujących w danej gminie i przypisanych do danego podatnika.
Ponadto usługa ta oferuje możliwość automatycznego powiadamiania podatnika o zbliżającym się terminie płatności na 7 dni przed terminem oraz powiadomienie o terminie płatności w dniu płatności.

W ramach decyzji podatkowych prezentowana jest lista podatków, dla których wystawione zostały decyzje wymiarowe, decyzje zmiany oraz informacja o ilości wystawionych decyzji w danym roku i sumarycznej kwocie wszystkich wystawionych decyzji. Natomiast dla każdej pojedynczej decyzji wyświetlane są informacje o identyfikatorze decyzji, numerze decyzji, dacie wystawienia, kwocie decyzji, poszczególnych ratach i terminach ich płatności.
W ramach prezentacji należności wobec gminy dla każdego podatku i opłaty lokalnej w ramach danego roku prezentowane są następujące informacje:

 • przypis,
 • przypis korekcyjny,
 • zaległości za lata ubiegłe,
 • odsetki za lata ubiegłe,
 • umorzenia bieżące,
 • umorzenia zaległości,
 • nadpłata za lata ubiegłe,
 • umorzenie przypisu korekcyjnego,
 • wpłaty bieżące,
 • zapłata zaległych odsetek,
 • zapłata zaległości/ Przypisu korekcyjnego,
 • do zapłaty (bez odsetek).