Budżet

Aplikacja BUDŻET zapewnia:

 • możliwość prowadzenia budżetu w podziale na:
  • jednostki organizacyjne,
  • dysponenta budżetu,
  • zadania własne, zlecone, powierzone,
  • zadania rzeczowe,
 • tworzenie projektu budżetu z możliwością wykorzystania budżetu roku poprzedniego, poprzez przeniesienie linii budżetu. W tworzeniu projektu zachowany jest podział na dział, rozdział, paragraf (dochody, wydatki ) i opcjonalnie zadania,
 • możliwość importu planu finansowego jednostek z systemu Besti@,
 • zatwierdzenie projektu budżetu jako prowizorium, (w przypadku zatwierdzonego prowizorium ewentualne księgowania w systemie F-K są odnotowywane jako realizacja budżetu),
 • możliwość prowadzenia budżetu kosztowego,
 • ewidencja zmian w budżecie (zatwierdzanych przez Radę lub Zarząd),
 • kontrola realizacji budżetu - zestawienia,
 • możliwość pobierania wykonania budżetu z dokumentów księgowych każdego dnia,
 • raportowanie przekroczeń,
 • zapisywanie budżetów jednostkowych do każdego miesiąca,
 • ewidencję wykonania w budżecie na podstawie sprawozdań z jednostek podległych,
 • symulację wprowadzonych zmian bez potrzeby ich zatwierdzania,
 • symulację wykonania budżetu na podstawie wprowadzonych dokumentów księgowych,
 • możliwość automatycznego zaczytania sprawozdań jednostkowych z systemu SJO BeSTi@, Excel,
 • automatyczne księgowanie sprawozdań do F-K zgodnie z utworzonymi szablonami księgowania,
 • scalanie budżetów jednostek podległych,
 • tworzenie i emisję standardowych sprawozdań jednostkowych i zbiorczych,
 • export wprowadzonych uchwał do systemu BeSTi@,
 • możliwość zaczytywania zaangażowania z kont pozabilansowych,
 • możliwość zaczytywania zobowiązań z kont rozrachunkowych,
 • możliwość eksportowania wybranych zestawień budżetów jednostkowych, zbiorczego do pliku w formacie xls,
 • obsługa słowników:
  • jednostek organizacyjnych,
  • działów,
  • rozdziałów,
  • paragrafów,
  • dysponentów,
  • zadań.
Strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji tutaj. x