Kadry

Aplikacja KADRY umożliwia prowadzenie pełnej ewidencji pracowników obejmującej:

 • dane osobowe,
 • zatrudnienie
 • ewidencję adresów pracowników,
 • wykształcenie,
 • przeniesienie pracowników między komórkami organizacyjnymi i jednostkami,
 • kwalifikacje,
 • umowę o pracę (stanowisko, praca w szczególnych warunkach, wynagrodzenie, zgłoszenie do ZUS, dane podatkowe),
 • ewidencja czasu pracy,
 • uprawnienia emerytalne,
 • staż pracy,
 • legitymacje ubezpieczeniowe i służbowe,
 • dokumenty tożsamości,
 • znajomość języków,
 • stopnie, tytuły naukowe,
 • obywatelstwa,
 • służba wojskowa,
 • inne dane,
 • rodzina pracownika,
 • badania lekarskie (wyszukiwanie pracowników do badania w danym roku i miesiącu),
 • szkolenia,
 • świadczenia socjalne,
 • nagrody / odznaczenia,
 • kary.

Program umożliwia ewidencjonowanie przeszłości zawodowej pracowników:

 • poprzednich pracodawców,
 • stanowisk u poprzednich pracodawców,
 • pracy w szczególnych warunkach,
 • okresów nieskładkowych,
 • okresów do zaliczenia.

Aplikacja umożliwia ewidencję czasu pracy (nieobecności, delegacji, urlopy) wraz z tworzeniem elastycznego grafiku pracy dla pracowników, a następnie drukowaniem miesięcznych i rocznych kart czasu pracy. Pozwala również na szczegółową obsługę urlopów w zakresie:

 • planowanie urlopów,
 • wykorzystanie,
 • rozliczenie urlopów.

Ponadto KADRY posiadają funkcję automatycznego wyliczenia stażu pracy pracowników (różnego rodzaju), na podstawie którego umożliwia wyszukiwanie osób uzyskujących uprawnienia emerytalne w podanym okresie wg wybranych przepisów. Na podstawie stażu również istnieje możliwość wyliczenia nagrody jubileuszowej pracowników.

Aplikacja umożliwia tworzenie wydruków dotyczących stażu pracy (wykaz staży na dzień oraz wykaz na którym pojawiają się informacje dotyczące tego, kiedy nastąpi zmiana procentu dodatku stażowego) W programie istnieje możliwość drukowania m.in.: umowy o pracę, świadectwa pracy, angażu, a także tworzenie zestawień do wybranych sprawozdań.

Aplikacja wykorzystuje szereg słowników zawierających kody i nazwy elementów potrzebnych dla funkcjonowania systemu.