RODZINA 500+

System RODZINA 500+ jest system informatycznym, wspomagającym realizację zadań ustawowych w zakresie świadczenia wychowawczego. System dedykowany jest dla jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych.

Funkcjonalność systemu:

 • automatyzacja czynności związanych z rejestracją i obiegiem informacji w jednostce, której zlecono realizację zadań o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • przyznawanie i realizację przewidzianego ustawą świadczenia wychowawczego, w tym: wydawanie decyzji i wypłacanie świadczeń,
 • prowadzenie sprawozdawczości - w wymaganym przez przepisy zakresie,
 • przekazywanie, zgodnie z wymaganiami ustawy, w wersji elektronicznej sprawozdawczości właściwemu wojewodzie,
 • współpracę z systemem RODZINNE w oparciu o wspólną bazę danych,
 • współpraca z Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego (Emp@tia),
 • współpraca z systemami autorstwa ZETO Koszalin: systemem elektronicznego zarządzania dokumentem  eKancelaria, systemem Finansowo-Księgowym.

Zakres funkcjonalny:

1. Obsługa ewidencji osób i rodzin, w tym m.in.:

 • rejestracja nowych osób, tworzenie rodzin,
 • modyfikacja zarejestrowanych w systemie osób i rodzin (w tym uzupełnienie danych lub ich poprawa),
 • obsługa teczki rodziny.

2. Obsługa wniosków i decyzji:

 • realizacja funkcji rejestracji, aktualizacji oraz przeglądania wniosków na świadczenie wychowawcze
 • rozpatrzenie wniosku i wydawanie decyzji (wg uprzednio zdefiniowanych wzorów):
  • w sprawie udzielenia świadczenia,
  • przyznającej i odmownej,
  • odmownej,
  • zmieniającej,
  • uchylającej całkowicie i częściowo,
  • kończącej realizacje wypłaty świadczenia,
  • innej decyzji,
 • operacje na wnioskach poprzez:
  • rejestrację pism do wniosku,
  • zmiany statusu wniosku,
 • odnotowanie odbioru decyzji,
 • przeglądanie danych obejmujących wykazy: zestawienie osób, którym przyznano świadczenie, wykaz wystawionych decyzji, wykaz zarejestrowanych wniosków (w tym z podziałem m.in. na wnioski papierowe i elektroniczne).

3. Listy wypłat:

 • tworzenie i naliczanie list wypłat bieżących i wyrównań przyznanych świadczeń wychowawczych
 • wydruk list wypłat z możliwością wyboru:
  • płatne w kasie,
  • płatne na konto osobiste,
  • płatne przekazem,
  • inny odbiór - pomoc rzeczowa,
  • płatne na konto instytucji,
 • generowanie pliku z przelewami, przekazami pocztowymi oraz przelewami elektronicznymi,
 • tworzenie zestawienia księgowego do listy i do miesiąca księgowego,
 • współpraca z systemem „Finansowo-Księgowym” autorstwa ZETO Koszalin,
 • współpraca z systemem obiegu dokumentów „eKancelaria” autorstwa ZETO Koszalin,
 • współpraca z Bałtyckim Bankiem Spółdzielczym w Darłowie,
 • wyprowadzanie danych do aplikacji MIKRUS – wypłaty masowe.

4. Współpraca z  Platformą Integracyjną CSIZS obejmuje:

 • obsługę poczty i dokumentów elektronicznych,
 • ewidencję wysłanych i odebranych komunikatów,
 • ewidencję danych o składkach ZUS,
 • weryfikację beneficjenta w zakresie: tożsamości osoby w CBB, pobranych świadczeń w JOPS, sprawdzenia zgodności osoby z danymi w CBB, ewidencji PESEL, EKSMOoN, Platformy Usług Elektronicznych ZUS, e-Podatków, CEIDG, KRS.

5. Funkcje administracyjne obejmują:

 • definiowanie podstaw prawnych i uzasadnień,
 • definiowanie szablonów decyzji i dokumentów,
 • definiowanie szablonów numeracji urzędowej wniosków i decyzji,
 • ustawienie parametrów systemu,
 • kontrolę rejestru zdarzeń w systemie,
 • obsługę korekt naliczonych świadczeń wychowawczych,
 • generowanie danych do przelewów elektronicznych z wybranych list.

6. Ponadto system zapewnia:

 • tworzenie - wymaganej przepisami sprawozdawczości, także w wersji elektronicznej,
 • obsługę metryki sprawy,
 • naliczanie zapotrzebowania na środki 500+.

System jest wykonany w wersji sieciowej, z wykorzystaniem technologii:

 • baza danych: Firebird,
 • język programowania: Delphi,
 • system operacyjny: Windows.

Formularz kontaktowy

   

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO).
1) Administratorem danych osobowych, który przetwarza Pani / Pana dane osobowe jest Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-708), ul. 4 Marca 38.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych administratora możliwy jest listownie na adres siedziby Spółki, elektronicznie na adres e-mail: iod@zeto.koszalin.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora.
4) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z mocy prawa oraz firmy, którym Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi strony www oraz w celu jej hostowania.
5) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu.
6) Posiada Pan / Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Ma Pan / Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.
Strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji tutaj. x