Klauzula Informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o., ul. 4 Marca 38, 75-708 Koszalin, tel. 94 34 73 828, zeto@zeto.koszalin.pl.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt do IOD:
 • listownie na adres podany w pkt. 1,
 • elektronicznie na adres e-mail: iod@zeto.koszalin.pl.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, jej obsługi finansowej, oraz marketingu produktów i usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa lub podmiot realizujący obsługę prawną, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z ustawy o rachunkowości).
 6. Posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do ich sprostowania,
 • na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych, jeżeli zachodzą przesłanki wskazane w treści ust. 1 tego artykułu,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania.

W celu realizacji praw należy skontaktować się z IOD.

 1. Jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora (adres siedziby ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 2. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.